چهره های ویژه

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

استنلی کیروش

میزبان- اینجاســت که عیار آقای گل مشخص میشود، در نبرد با بهترین خط دفاع لیگ که البته نیمی از آن تغییر کرده اما حضور سیدجالل و شجاع برای محک زدن مهاجم برزیلی کافی است. آیا کیروش میتواند گلهایش را دورقمی کند؟

شجاع خلیلزاده

میهمان-حضور چند ســاله در اصفهان و درخشش در این پرســپولیس توجیه قانعکنندهای است برای توجه به شجاع. مدافعــی که بدون شــک هواداران تیم ســابقش او را راحت نخواهند گذاشت اما جنگ اصلی در زمین است: جنگ شجاع خلیلزاده با کیروش.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.