هشدار برانکو: اوضاع پرسپولیس نگرانکننده است

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

شــرایط این روزهای پرســپولیس اصــال باب میل برانکو نیست و البته باید به او حق داد که این نارضایتی را ابراز کند. نه فقط شرایط مدیریتی باشگاه، بلکه وضعیت بازیکنان و مصدومیتهایشــان هم نگرانکننده اســت؛ آنقدر که آقای ســرمربی دربارهاش گفته: «وضعیت تیم ما خیلی شفاف نیست. شایان مصلح و سیامک نعمتی به تازگی به تمرینات ما برگشتهاند و خیلی وضعیت مناسبی برای بازی ندارنــد. از طرفی بعد از بازی با ذوبآهن هم بشــار رســن، کامیابینیا و نوراللهی با مصدومیت جزیی مواجه شــدند و وضعیت آنها هــم تعریفی ندارد. در این وضعیت نمیتوانیم بگوییم همه چیز خوب است. مدیریت باشگاه هم که خودتان بهتر میدانید چه وضعیتی دارد.»

برانکــو ایوانکوویــچ در ادامه به جدایــی احتمالی گرشاسبی اشــاره کرده است: «متأســفانه قبل از بازی حساس ما با سپاهان این حرفها زیاد به گوش میرسد. طبیعی است که چنین اخباری قبل از چنین مسابقهای برای هر تیمی میتواند نگرانکننده باشــد اما خب کاری از دست ما ســاخته نیســت غیر از اینکه منتظر بمانیم و ببینیم چــه اتفاقی رخ میدهد.» مرد کروات ســپس صحبتهای مطرح شــده در جلسه امروزش با حمیدرضا گرشاسبی را بازگو کرد: «گرشاسبی به محل تمرین آمد و صحبتهایی با هم داشــتیم. از او بــه خاطر زحماتی که در باشــگاه کشــید و همکاری خیلــی خوبی که با کادرفنی و بازیکنان داشت، تشکر کردم. او هم گفت چه در پرســپولیس بماند و چه برود، هر کمکی از دســتش بر بیاید دریغ نخواهد کرد. مطمئنا گرشاســبی حتی اگر از پرســپولیس برود همیشه عضوی از خانواده بزرگ این باشــگاه خواهد بود.» اما آیا این جلسه برای خداحافظی بوده؟ پاســخ برانکو منفی اســت: «نه، این جلسه بیشتر جنبه اطالعرســانی داشــت. به هر حال مــن بهعنوان سرمربی پرسپولیس باید در جریان آخرین اخبار مربوط به باشــگاه قرار داشــته باشم و این جلســه را به همین منظور برگزار کردیم تا حداقل تکلیفمان را بدانیم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.