برانکو پرسپولیسیها را به تمرین برگرداند

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

تهدیــد پرسپولیســیها این بود کــه تمریــن نمیکنند و بــه اصفهان هــم نمیرونــد. دلیلــش حمایت از مدیرعاملی گرشاســبی بــود که فقط تــا 15 آذر مجــوز فعالیت داشــت و امروز به باشــگاه نرفت. اعتصاب قبلی پرسپولیســیها هم دلیلش همین بود، نه بیپولی باشــگاه. قرمزپوشان تهدید کرده بودند که قید بازی با ســپاهان را میزنند اما روی حــرف برانکو که آنها را به ورزشگاه شهید کاظمی فراخوانده بود، نتوانســتند حــرف بزنند. پس به محل هر روزه تمریــن رفتند و بعد از شــنیدن صحبتهای سرمربی که آنها را به تالش برای شــاد کردن هواداران ترغیــب میکــرد، دوباره پــا به توپ شدند. بر خالف آنچه شنیده بودیم، از صبح همه چیز ســر جای خودش بود و آغازگر تمریــن، صحبتهای فنی و غیرفنی برانکو با بازیکنان. بعد از آن و در حالی که ساعت به 11 رسیده بود، پروفسور در ســوتش دمید و بازیکنان شروع کردند به تمرین زیر نظر مارکوی بدنســاز که البته دروازهبانها را ایگور جداگانــه تمرین مــیداد. هندبال در نیمــی از زمین، تصویرســازی حرکت بازیکنان در زمین هنگام حمله و دفاع و همینطــور بــازی فوتبــال زیر نظر سرمربی و دســتیارانش بخشهایی از برنامــه آخرین تمرین تیم برانکو پیش از بازی با ســپاهان بود. پس از آن بار دیگر تمرینات بدنی در دستور کار قرار گرفــت و در ادامه بازیکنان به ارســال روی دروازه، پاسهای عمقی و شوتزنی روی آوردند. این بار اما از ناهار دســته جمعی خبری نبود و همه میتوانستند بعد از تمرین ورزشــگاه را ترک کنند امــا برانکو به بازیکنــان اعالم کرد که تا ســاعت 15 باید خود را به فرودگاه برسانند. قرارشــان این بود که با پرواز ســاعت 16:10 راهی اصفهان شوند و بعد از بازی به سفرشان پایان بدهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.