گرشاسبی: فعال هیچ سندی امضا نمیکنم

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

تعجب کــرده بودند کــه حمیدرضا گرشاسبی چطور در آخرین روز فعالیتش در باشــگاه پرســپولیس حاضر شــده و شــاید انتظــار داشــتند او پیش از ســر آمــدن مهلتش این باشــگاه را ترک کند. اما آقای مدیرعامل که تــا آخرین روز به رتق و فتق امور پرســپولیس مشغول بود، امروز صندلیاش خالی ماند چرا که مجوز فعالیتش بیاعتبار شــده بــود و به قول خودش بــرای ماندن باید از وزارت ورزش تاییدیــه میگرفت. گرشاســبی به جای باشــگاه، در مراسم تشــییع پیکر مرحوم بهزاد کتیرایی حاضر شــد و ســپس برای دیدار با برانکو به محل تمرین پرسپولیس رفت اما همچنان بالتکلیف است. هر چند خودش گفته تا زمانی که ابالغی برای فرد دیگری صادر نشــود، به کارش در باشگاه ادامه میدهد اما سندی را امضا نمیکند: «بــرای اینکه کارهــا روی زمین نماند در باشگاه هســتیم و درباره ادامه فعالیتمان منتظریم تا وزارت ورزش نظر نهایی خود را اعالم کند. تا زمانی که ابالغی برای فرد دیگری صادر نشــود ما کارها را پیگیری میکنیم و بر خالف چیزی که گفتند، حق امضا هم داریم اما بــرای احترام به قانون منع بهکارگیری بازنشســتگان، سندی را امضا نمیکنم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.