پرسپولیس با 20 بازیکن در اصفهان؛ بهاروندی و عباسیان جا ماندند

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

این برای نخســتین بار در چند هفته اخیر است که سرمربی پرسپولیس میتواند بازیکنان دلخواهش را انتخاب کند. کمبود بازیکــن و مصدومیتهــا کار را به جایی رساند که برانکو مجبور بود برای بازیهای پرسپولیس همه بازیکنان را به اردو ببرد و در واقع حق انتخاب نداشــت. برای بازی با ســپاهان اما وضعیت کمی تغییر کرد چرا کــه نعمتی و مصلح مصــدوم مجوز بازی گرفتنــد. بازگشــت آنها البته خوشــایند احمد بهاروندی و شــاهین عباسیان نبود چرا که فهرست پرســپولیس دیگر جایی برایشــان نداشــت. در این فهرست برانکو نام سیدجالل حســینی، علیرضا بیرانوند، بوژیدار رادوشویچ، سیامک نعمتی، شجاع خلیلزاده، شــایان مصلــح، آدام همتی، محسن ربیعخواه، کمال کامیابینیا، احمد نوراللهی، امید عالیشاه، بشار رسن، گادوین منشــا، علی علیپور، ســعید حســینپور، احســان حســینی، محمدامین اســدی، احســان علونزاده، ابوالفضل درویشوند و حمیدرضا طاهرخانی را نوشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.