ربیعخواه در ترکیب اصلی؛ واقعی یا برای فریب سپاهان؟

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

در حالی که به نظر میرسد با بازگشت سیامک نعمتی و شایان مصلح این دو بازیکن در کنارههای خط دفاعی پرســپولیس مقابل ســپاهان به میدان خواهند رفت، محســن ربیعخواه هم در آخریــن تمرین در ترکیب اصلی حضور داشت.

او در دو بازی اخیر و بعد از مصدومیت مصلــح در نقــش مدافع چپ بــازی کرد و نمایش بدی هم نداشت اما آیا در نقشجهان هم بازی خواهد کرد؟ دو احتمال وجود دارد. اول اینکه خیال برانکــو از آمادگی مصلح یا نعمتی راحت نیســت و ربیعخواه را به لحاظ روانی آماده نگه میدارد تا اگر مشــکلی برای مصلح و نعمتی به وجــود آمد، او را در خط دفاع به بازی بگیرد.

همچنین با توجه به اینکه ربیعخواه یک بازیکن چند پسته است، امکان دارد برانکو از او یار دوازدهم برای فریب ســپاهان استفاده کند. با حضور ربیعخواه در تیم اصلی تمرین آخر، ســپاهانیها مردد میشوند که چقدر احتمال دارد برانکو با استفاده از این بازیکن، ترکیب خط میانی و حملهاش را تغییر بدهد؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.