مشتری اصلح و بااهلیت برای سهام پرسپولیس

پیشکسوتان سرخ مثل کارگران کشت و صنعت شوشتر

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران - محمد قراگزلو ‪Mohammad Gharagozlou‬

سه ســال و 7 ماه قبل پروژه واگذاری دو باشگاه پرسپولیس و استقالل که بعد از سالها سرانجام به جریان افتاده و عملی شده بود بعد از انجام سه مرحله مزایده لغو شد. در آن مقطع مشتریان دست به نقد با هیاهو و جنجال بسیار وارد معرکه شــده اما اهلیت بسیاری از آنها تایید نشــد و در نهایت این پروژه بزرگ فرجامی نداشت. حاال و بعد از ۳4 ماه دوباره عزم دولت برای فروش سهام این دو باشگاه و واگذاری آنها به بخش خصوصی جزم شده و مدیران وزارتخانه هر بار بر این مســاله تاکید میکنند که این بار کار نهایی خواهد شد. در این میان قیمت پایه مزایده هم اعالم شده و سهام باشگاه پرسپولیس که در مقطع قبلی مشتری 00۳ میلیاردی داشــت حاال با رقم پایه 00۵ میلیارد تومان قیمتگذاری شــده است. بعد از اعالم این مبلغ تعداد مشتریانی که قصد ورود به مزایده را کردهاند زیاد به نظر نمیرســد اما اینجا باز هم بحث اهلیت است که میتواند باعث شود تابوی خصوصی شدن این باشگاه بزرگ و پرطرفدار را شکسته و به مسیر درستش هدایت کند. در تمام این ســالها جدا از اینکه همواره شنیدهایم دولت دوست ندارد برند این دو باشــگاه را از دست بدهد، همواره این پرسش مطرح شــده که در صورت عملی شدن پروژه واگذاری چه کســی قادر بــه خرید و مدیریت این مجموعه خواهد بود؟ در واقع باز هم بحث اهلیت اســت که به صورت جدی مطرح میشود و چنانچه تمام ذهنیتهای قبلــی مبنی بر اینکه «دولت هیچ وقت این دو باشــگاه را نخواهد فروخت» دور بریزیم، باید ببینیم مثال کدام یک از مشتریانی که برای خرید پرسپولیس پا پیش گذاشتهاند در مقایسه با یکدیگر اصلح و شایستهترند؟ شاید کمتر از یک هفته باشد که شرکت پیشکسوتان کهن پرسپولیس رسما تقاضای خرید باشگاه پرسپولیس را مطرح کرده کما اینکه طی یک سال گذشته بارها از زبان اعضای هیات مدیره این شرکت شنیده بودیم آنها برای انجام این ماموریت بزرگ پا پیش خواهند گذاشــت و بشــدت مشتاقند تا پرســپولیس را به دست بزرگان و نامداران تاریخ این باشگاه بسپارند. برای تنویر افکار هواداران پرســپولیس و اهالی فوتبال باید یادآور شویم این شرکت از زمان تاســیس تاکنون بر اســاس خرد جمعی اداره شــده و هیچ گاه فردمحور نبوده اســت. مهمتر اینکه این شــرکت همراه و کنار باشگاه پرســپولیس بوده و هیچ گاه برای مجموعه فعلی حاضر در تیم مدیریتی باشــگاه و البته تیم پرسپولیس حاشیهســازی نکرده یا نقش دست انداز را نداشــته است. جالب اینکه حتی در معدود مواردی که برخی پیشکســوتان علیه باشگاه موضع گرفتهاند علی پروین و سایر مدیران ارشد شرکت پیشکســوتان به سرعت پل ارتباطی الزم با باشگاه را ایجاد کرده و همواره از در دوســتی وارد شــدهاند. الزم به یادآوری است این شــرکت بر مبنای امور اقتصادی پایه گذاری شــده و بیحاشیه امورش را پیش برده اســت. این شرکت بدون اســتفاده از رانت و تسهیالت خاص ایجاد شده و اعضای آن را نامداران و بزرگان خانواده پرســپولیس تشــکیل میدهند و البته شمولیت این خانواده تا هواداران نیز گسترش میباید. حاال مدتی است مجموعه مدیریتی فعلی باشگاه پرســپولیس نیز ارتباطی تنگانگ با مدیران ارشد شرکت پیشکسوتان برقرار کرده و چهرههای فوتبالی و اقتصادی حاضر در این جمع نیز بدین نتیجه رسیدهاند گزینه شایستهتر از اعضای خانواده پرسپولیس برای خرید سهام این باشگاه یافت نخواهد شد. امروز در نهادهای غیر فوتبالی و غیر ورزشی بحث واگذاری سهام به افراد زیرمجموعه شرکتها و کارخانجات بزرگ است، چه اینکه شــاید اگر کارگران هفت تپه سهمی از آن کارخانه عریض و طویل داشتند اتفاقات اخیر در این مجموعه رخ نمیداد. همین اتفاقات البته دولت را به سمتی سوق داد که حاال بحث واگذاری سهام کشت و صنعت شوشتر به صاحبان اصلی این کارخانه یعنی زمیــنداران و کارگران آن در اولویت قرار گرفته و این اتفاق ویژه میتواند در مورد مجموعه بزرگی مثل پرسپولیس هم مصداق داشته باشد. الزم به یادآوری اســت همین حاال غیر از شرکت پیشکســوتان پرسپولیس دو غول اپراتور تلفنهای همراه هم برای خرید ســهام باشــگاه پرسپولیس پا پیش گذاشتهاند اما آنها سهام هر دو باشگاه را با هم میخواهند و چنانچه به هدفشان برســند میتوان پیش بینی کرد مشکالت مجمع مشــترک و تقسیم بودجه به مساوات بین این دو باشگاه دردسرساز خواهد شد پس هر طور که حساب کنید مشتری اصلح و با کفایتی مثل پیشکسوتان پرسپولیس پیدا نخواهید کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.