احمدزاده باز هم بیرون

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

در چارچوب هفته هجدهم اکســترا کالسای لهســتان بامداد شنبه اشالنسک وروتســالو میهمــان لخ پوزنــان بود و با شکســت 2 بر صفر مواجه شــد. عجیب اینکه فرشــاد احمدزاده در این بازی نیز همانند هفتههای اخیر نیمکتنشین بود. اشالنسک وروتســالو در جدول ردهبندی 16 تیمی اکســترا کالســای لهستان با اندوخته 17 امتیازی رتبه سیزدهم را در اختیار دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.