آپوئل مهاجم میگیرد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ســایت رادیو ورزش یونان نوشت این یک حقیقت اســت که باشگاه آپوئل قبرس در فصــل نقلوانتقاالت مــاه ژانویه 2019 میخواهــد خطوط میانی و حمله خود را با جذب بازیکنان جدیدی تقویت کند. در این میان رضا قوچاننژاد با به ثمر رساندن فقط 2 گل در بازیهــای رســمی تیم آپوئل به هیچوجه انتظارها را مطابق کارنامه غنی که داشــت، برآورده نکرد. در خط حمله آپوئل مورایــس با 6 گل و تماری با ۵ گل بهترین گلزنان هســتند. لوکاس و قوچاننژاد نیز با بــه ثمر رســاندن 2 گل در ردههای بعدی هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.