دود، فرار

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

میکسزون جدید آزادی

میکــسزون ورزشــگاه آزادی کــه محــل مصاحبه بازیکنان با خبرنگاران است تا پیش از فینال قهرمانان آسیا در قسمت طبقه پایین ورزشگاه و در محل رختکن تیمها بود اما به دلیل ایراداتــی که از این جایگاه گرفته شد به تونل این ورزشگاه منتقل شد که عالوه بر بازی برگشــت فینال لیگ قهرمانان آســیا در بازیهای اخیــر لیگ برتر هــم از این جایگاه برای مصاحبه بازیکنان با خبرنگاران استفاده میشود. خارج از ایــرادات فنی که این جایگاه بر اساس آن تعبیه شده و فاصله بین بازیکنان با محل حضور خبرنگاران مشــکالت دیگری هم در این میکسزون وجود دارد.

میکــسزون جدید دقیقا در تونــل و مقابل ماشــین ســنگین واحد ســیار صدا و ســیما قرار دارد و زمانی که این ماشین روشن است عالوه بر ایجاد ســر و صدا با ایجاد دود ناشی از روشن بودن این ماشــین و البته اتوبوسهای دو تیم فضا نــه تنها برای کار خبری بلکه حتــی برای نفس کشیدن هم سخت میشود و بازیکنان و خبرنگاران به جای استشــمام اکســیژن مقادیر زیادی دیاکسید کربن را وارد شــشهای خود میکنند. به دلیل حضور این ماشین برخی از بازیکنان ترجیح میدهند از قسمت دیگر تونل عبور کنند که این باعث میشود برخی از خبرنگاران پشــت این ماشین کمین کرده تا کسانی که قصد گریز از منطقه مصاحبه را دارند در پشت کامیون صدا و سیما گیر بیندازند!

از طرف دیگر هرج و مرج در این منطقه بسیار زیاد است و به گواه همه خبرنگارانی که در این مدت اخیر برای مصاحبه به این منطقه آمدهاند میتوان شــهادت داد که تعداد افراد ســلفیبگیر و هوادارانی که از بازیکن محبوبشان پیراهن یا جوراب و یــا حتی کمک مالی میخواهند از تعداد خبرنگاران حاضر در میکسزون بیشــتر اســت. گاهی اوقات تعداد این افراد به قدری زیاد اســت که حتی مأموران نیروی انتظامی حاضر در محل هم نمیتوانند همه این افراد مزاحم را از این منطقه خارج کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.