پورعلیگنجی: مشکلی برای بازی در جام ملتها ندارم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مرتضی پورعلیگنجی از حدود 2 ماه قبل آســیب دید و بازیهای یوپن در لیگ بلژیــگ و همچنین تیم ملی را از دســت داد. حــاال و در آســتانه جــام ملتهای آســیا، مصدومیت این مدافع 26 ســاله یکی از دغدغههای کارلوس کیروش اســت. پورعلیگنجــی درباره شــرایط این روزهای خود میگوید: «شــرایط خوبی دارم و پنجمین جلســه تمرین با یوپن را پشــت سر گذاشتم. مصدومیت زانو یکی از بدترین آسیبدیدگیهاست و زمان میبرد تا بازیکن به شــرایط گذشــته برگردد. در این مدت خیلی سختی کشــیدم اما از آقای کیروش ممنونم که کادر پزشــکی تیم ملی را مأمور کرد تــا همراه من باشــند. میکاییل، دکتر شــهاب و دکتر خانلری و همچنین دیگو و سباســتین لحظهای ارتباطشان را با من قطع نکردند و مــدام جویای احوالم بودند و تمرینــات مختلفی را برای من در نظر گرفتند. همه اینها باعث شــد تا بتوانم ســختیها را تحمل کنم و به تمرینات برگردم.»

پورعلیگنجی چه زمانی به شرایط بازی میرسد؟ مدافع تیم ملی در پاســخ میگوید: «یک هفته زودتر از موعد توانستم تمرین کنم و از چند روز دیگر در تمرینات اصلی شــرکت میکنم تا آماده بازی شوم. فکر میکنم بعد از رسیدن به آمادگی کافی بتوانم در خدمت تیم ملی و باشگاه یوپن باشم.»

مرتضی پورعلیگنجی به جام ملتهای آســیا میرسد. این خبری اســت که خودش میدهد: «به امید خدا چند روز دیگر آماده میشوم و اگر آقای کیروش صالح ببیند و در لیســت باشم، به جام ملتهای آســیا میرسم و مشــکلی برای حضور در این مسابقات ندارم. تا جایی که انرژی دارم کمک میکنم تا تیم ملی نتایج درخشانی کسب کند.»

مدافــع تیم ملی صحبتهایش را اینگونــه ادامه میدهد: «طی 2 هفتــه آینــده، یوپن ۳ بازی پیش رو دارد که فکــر میکنم در 2 تا از آنها بتوانم بازی کنم. البته این مســاله بستگی به آمادگی بدنیام دارد. سرمربی یوپن باید تصمیم بگیرد که آیا میتوانم در ترکیب قرار بگیرم یا نه.»

پورعلیگنجی در پایان میگوید: «این مصدومیت مرا آزار داد. تا به حال و از ابتدای فوتبالم، هرگز 2 ماه از زمین دور نبودم. قریب به اتفاق آسیبدیدگیهایم در ‪۳ 2،‬ هفته درمان میشد اما این یکی خیلی طول کشید و باعث شد تا برای چند ماه دور از فوتبال باشم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.