کپیرایت برای حریف تیم ملی هم مشکلساز شد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

بعد از چند ســال همکاری با شرکت تولیدی JAKO فدراسیون فوتبال عراق قصد داشــت به پیشــنهادهای بهتر برای اسپانســرینگ البســه تیمهای ملی این کشــور پاســخ مثبت بدهد اما عدم ارائه پیشــنهاد بهتر همینطور مشــکالتی که برندهای معتبــر برای قانون کپیرایت در این کشور داشــتند باعث شد تا عراقیها بــا اسپانســر آلمانی خود بــرای امضای قــراردادی جدید به توافق برســند. بنا به اعالم رسانههای عراقی فدراسیون فوتبال این کشــور براساس قرارداد جدید تا سال 2022 با شرکت آلمانی JAKO همکاری خــود را ادامه خواهد داد ضمن اینکه این شرکت با این توافق از کیت اول تیم ملی عراق یکــی از حریفان ایــران در مرحله گروهی جام ملتهای آســیا نیز رونمایی کرد. عراق در گــروه D با تیمهای ایران، یمن و ویتنــام همگروه اســت که طبق برنامه حســاسترین بازی این تیم در این مرحله مقابل ایران در ورزشگاه آل مکتوم دبی خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.