قطع امید تیم ملی از ادامه همکاری با هواپیمایی قبلی

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مدیر رســانهای تیم ملی از عدم همــکاری هواپیمایی آتــا با تیم ملی برای جام ملتها خبر داد.

مدیر رســانهای تیم ملی در ابتدا گفت: «در روزهای مهم و حساســی کــه تیم ملــی فوتبال خــود را برای رقابتهای مهم جام ملتهای آســیا و حضوری پرقدرت در این مســابقات آماده میکند، شــرکت هواپیمایی آتا خدمات و پروازهای اختصاصی خود را بــه تیم ملی متوقف کــرده و از ادامه همکاری با فدراســیون فوتبال امتناع ورزیده است.»

حســینی در ادامه افــزود: «در این راه فدراســیون فوتبــال با توجه به حساســیت این مســابقات و لزوم عزیمت اعضای تیم ملی به کشورهای قطر و امارات بــا پرواز چارتر در حال رایزنی با سایر شرکتهای هواپیمایی است.»

وی در پایــان گفــت: «اردوی پایانــی تیم ملــی در کشــور قطر و اردوگاه اســپایر برگزار میشود و ملی پوشــان 26 آذر ماه تهران را به مقصد قطر برای برگزاری اردوی نهایی ترک خواهند کرد. در این اردو ســه دیدار برابر قطر، لبنان و فلسطین پیش بینی شــده و پس از برگزاری این اردو، تیم ملــی 12 دی ماه دوحــه را به مقصد ابوظبی ترک خواهد کرد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.