حمله به اتوبوس پرسپولیس با سنگ دو کیلویی

باشگاه پرسپولیس: امنیت نباشد از هتل خارج نمیشویم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

از ابتدا هم مشخص بود سفر پرسپولیس بــه اصفهان با توجه به حساســیت بازی امروز و حاشــیههایی که ایجاد شــده میتواند پر از صحنههای غیر طبیعی و غیر قابل پیش بینی باشــد. بر همین اساس اتوبوس پرسپولیس در مسیر هتل و از فرودگاه اصفهان تا شاهین شهر مورد حمله قرار گرفت و شیشــههای دو طرف اتوبوس شکسته شد. نیک سیرت مترجم برانکو میگوید: «متاسفانه اتفاق بدی در مسیر هتل افتــاد و اتوبوس ما را مورد حملــه قرار دادند. باور کنید دو تا ســنگ که وزنشان به دو کیلو میرســید به طرف اتوبوس ما پرتاب کردند و شیشهها را شکستند. یکی از سنگها به شیشه کنار من خورد که ردیف ســوم نشسته بودم و ســنگ دیگر به شیشه کنار سیدجالل برخورد کرد. البته خوششــانس بودیم که شیشــهها دوجداره بود و اتفاق بدی نیفتاد اما واقعا همه شوکهایم.» نیک سیرت در حالی که با خبرنگار ایران ورزشی مشغول صحبت بود گفت: «االن نیم ســاعت اســت که به هتل رســیدهایم و نمیتوانیم به خاطر ازدحام هواداران وارد هتل شویم. متاسفانه هنوز نتوانستهاند نظم را برقرار کنند.» نیک سیرت در حال صحبت بود که به یکباره شــرایط حضور اعضای تیم پرسپولیس در هتــل فراهــم شــد. در عین حــال پندار خمارلو مدیر روابط عمومی پرســپولیس گفت: «متاســفانه پس از خروج از فرودگاه در مسیر هتل با حمله افرادی روبهرو شدیم که مشخصا از تیم ســپاهان حمایــت میکردند. در فاصله چند دقیقه دو ســنگ به شیشــههای اتوبوس برخورد کرد که یکی از آنها به شیشهای خورد که در کنار سید جالل حسینی کاپیتان ما بود. خوشــبختانه دو جداره بودن شیشه از فاجعه جلوگیری کرد ولی تمام اعضای تیم به شــدت نگران شــرایط خود برای بازی فردا هستند.» وی ادامه داد: «قطعا ما این مساله را به حساب مردم خوب اصفهان و همه طرفداران ســپاهان نمیگذاریم ولی تجربههای ما از موارد مشــابه میگوید در صورتی که اقــدام موثری صورت نگیرد فردا شــرایط بســیار بدی حاکم خواهد شــد. بر همین اساس باشــگاه پرسپولیس در جلسه هماهنگی که امشــب انجام میشود از عوامل بازی و نیروی انتظامی میخواهد تامین امنیت جانی تیــم فوتبال پرســپولیس را در ورزشگاه و مادامی که در اصفهان حضور داریم تضمین کند.»

خمارلــو گفت: «اگر ایــن تضمین وجود نداشته باشد ما فردا (یکشــنبه) برای بازی از هتل خارج نخواهیم شــد. برای ما امنیت جان بازیکنانمــان و تمام اعضای تیم در اولویت اول و مقدم بر نتیجه این مســابقه است. اگر بازی به دلیل مسائل امنیتی برگزار نشود، مسوولیت آن هــم برای ما نخواهد بــود. فوتبال در هیچ شــرایطی ارزش ندارد که جان آدمها به خطر بیفتد. فوتبال برای لذت مردم و رقابت عادالنه اســت. کریها همیشــه وجود دارد ولی این مسائل اصال قابل قبول نیست. این بار در شهر بودیم که چنین شــد و شیشه اتوبوس مانع از یک فاجعه شــد. چه کســی میداند فردا چه چیزی انتظار ما را میکشد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.