اعتراف فریرا به ضعف لیگ ستارگان قطر

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مانوئل فریرا سرمربی پرتغالی السد بعد از برد مقابل الشــحانیه گفت: «این یک بازی سخت برای ما بود و به خاطر رقابت با الدحیل برای صدرنشینی تحت فشــار بســیار زیادی قرار داشتیم. این پیروزی شایسته بازیکنان السد بود. هر چند نیمه نخســت این بازی فشار روی بازیکنانم مشــهود بود امــا در نیمهدوم توانستیم به پیروزی برسیم.»

او درباره دالیل پیروزیهای پرگل در لیــگ قطر گفت: «این نتایج نشــان میدهد الســد تیمی قدرتمند در لیگ ســتارگان قطر و حتی لیــگ قهرمانان آسیا اســت. یک دلیل دیگر نیز ضعف لیگ ســتارگان قطر است. زمانی که به این لیگ آمــدم تعداد تیمها از 14 تیم به 12 تیم کاهــش یافت تا قدرتمندتر شــود اما ضعیفتر شد. ســومین دلیل پیروزیهای پرگل السد بازی بازیکنان در مدت طوالنی کنار یکدیگر است.»

مانوئل فریــرا در واکنش به فروش احتمالــی بغــداد بونجاح هــم گفت: «نمیدانم. از باشگاه السد بپرسید.»

گفتنی است بغداد بونجاح، مهاجم الجزایری السد با زدن 2 گل به الشحانیه تعداد گلهایش را به 28 رساند. بونجاح هنوز ۵1 هفته از لیگ ســتارگان قطر نگذشــته رکورد بیشــترین گل زده در تاریــخ این لیــگ را شکســت و به نام خودش ثبت کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.