حکم‌مشاوره‌برای‌ معاونت‌سابق؟

ابهامهایی درباره حضور معاونت سابق وزارت در سئول

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

فعالیــت بازنشســتهها در دستگاههای اجرایی از جمله وزارت ورزش و فدراسیونهای ورزشی روز پنجشنبه 15 آذرماه به پایان رسید و طبق ابالغ مجلس شورای اسالمی بازنشستهها حق فعالیت از این تاریخ را ندارند. یکــی از افرادی که طبق این قانون مجبور به ترک پســتش شــد، فریبا محمدیان است؛ معاون ورزش بانوان وزارت ورزش که البته خبری درباره بازنشستگیاش اعالم نشد.

فریبا محمدیان رییس ســابق فدراســیون اســکیت بــود کــه با بازنشســته شدن رباب شــهریان، بهعنوان معــاون امور بانوان انتخاب شــد. اگرچه در همان زمان فعالیت محمدیــان در وزارت ورزش، خبرهایــی از بازنشســته بودنــش منتشــر شــد اما در واکنش به این اخبار اعالم شد که محمدیان زودتر از موعد بازنشســته شده و بازگشت به کار گرفته است.

بعــد از ابــالغ قانــون منــع بهکارگیــری بازنشســتهها، او برای ادامــه فعالیتش به دیــوان عدالت اداری هم شکایت کرد اما در نهایت وزیــر ورزش روز جمعــه و بعد از گذشــت یک روز از مهلــت قانونی جدایی بازنشســتهها، زهرا موسوی را بهعنوان سرپرســت امــور بانوان معرفی کرد. با این حال روز شــنبه او در وزارت حاضر شــد که همین موضــوع ابهامهایــی را ایجاد کرده است.

البتــه او از 26 آبــان ماه هیچ ســندی را امضا نکرده و بعید است به خاطر تاخیر در استعفا، جریمهای شامل حالش شود. به هر حال وقتی علت حضور محمدیان را در وزارت ورزش جستوجو میکنیم، به یک پاســخ میرســیم؛ اینکــه او حکم مشاور عالی گرفته است. این خبر را یکی از خبرگزاریها هم انتشار داده اما هیچ اطالعرسانی از سوی وزارت انجام نشــده و تا زمانی که ســایت وزارت ورزش یــا مدیــران وزارت، در این مورد خبری را اعالم نکنند، نمیتوان بــا اطمینــان دربارهاش حرف زد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.