وعـــد‌ههای‌بی‌نتیجــه

نقدی بر لیگ دو و میدانی

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

فــارس - مجید کیهانی، رییس فدراســیون دو و میدانی در برنامههای انتخاباتــی خود روی لیگ باشــگاهها تاکید داشــت و عنــوان میکرد این لیــگ را متحول میکند تا ورزشــکاران به درآمد خوبی برســند و با همین شــعارها هم به ریاست فدراسیون رسید و شــاید همه این تصور را داشتند که این لیگ متحول خواهد شــد و اسپانسرها حضــور پیدا میکننــد اما نه تنهــا این اتفاق نیفتــاد بلکه همــان وضعیت قــراردادی دو و میدانــیکاران و کیفیت رقابتهــا مانند قبل باقی ماند.

زمان نامناســب برگزاری مســابقات، عدم حضــور اسپانســرهای قدرتمنــد، پایین بودن قراردادهــا و ورزشــگاههای بدون تماشــاگر را میتــوان دلیل پایین بــودن کیفیت لیگ دو و میدانی دانست.

ملیپوشــانی کــه بودنشــان میتوانــد رونقــی به مســابقات بدهــد به دلیــل قراردادهای بســیار پاییــن عالقه چندانــی بــرای حضــور در لیــگ ندارنــد و اگر هــم شــرکت میکنند بــا آمادگــی پاییــن اســت و همیــن موضــوع روی کیفیــت آن تاثیــر گذاشته است.

احســان حدادی، حســین کیهانی و امیر مرادی که مدالآور بازیهای آســیایی بودند در لیگ حضور نداشتند و آیا فدراسیون تالشی برای ترغیب آنها به حضور داشت؟

استقالل هم تماشاگر جذب نکرد

از ســوی دیگر کیهانی که همیشه روی بحث ورزش اول المپیک تاکید داشته، تاکنون نتوانسته برنامهای برای جذب تماشاگر برای این رشته داشته باشد و حتی حضور باشگاه استقالل در فصل جاری هم نتوانست کسی را به ورزشــگاه آفتاب انقالب بکشاند و در هر دوره تعدادی انگشتشمار مسابقات را تماشا میکنند.

همین اســتقالل هم بدون عقد قرارداد با ورزشکاران و هر طور شده در مســابقات شرکت کرد تا شــاید با این کار رییس فدراسیون بتواند در آینده بگوید باشگاه بزرگی را وارد این رشته کرده است.

احســان حدادی، نایب قهرمان المپیک و رکورددار بازیهای آســیایی پیش از ایــن گفته بود: «اوســین بولت دونده افســانهای دنیا هم در لیگ دو و میدانی شــرکت کند، این لیگ رونق نمیگیرد. من شــنیدهام قرارداد پینگپنگبازان حدود 100 میلیون تومان است ولی رشتهای که در المپیک مدال گرفته و مادر همه رشــتهها اســت، قرارداد ورزشکارانش بسیار پایین اســت که معتقدم این وظیفه فدراســیون اســت که باید فکری به حال این وضعیت بکند و با باشــگاهها صحبت کند تا مبالغ قرارداد ورزشــکاران دو و میدانی را افزایش دهند.»

او در مورد تماشــاگران هم ایــن عقیده را دارد: «فکــر نمیکنم دو و میدانی رشــته جذابی نباشد. اگر تبلیغات شود و مدیریت درست انجام شود، صددرصد تماشاگر از مســابقات دو و میدانی همانند سایر کشورهای جهان استقبال میکند.»

وعدهها چه زمان عملی میشود؟

بدون شک رییس فدراســیون دو و میدانی در این ‪۳ 2،‬ سالی که زمام امور ورزش اول المپیک را در اختیار دارد، نتوانسته آنطور که برای برگزاری لیــگ وعده داده بود، عمل کند و همانند ســالهای قبل فقط ‪۳ 2،‬ مرحله مسابقه برای رفع تکلیف برگزار شد و رفت تا سال بعد.

سرپرست‌حراست‌وزارت‌ورزش‌ منصوب‌شد

با حکم مســعود ســلطانیفر، عباس صانعی بهعنوان سرپرست حراست وزارت ورزش منصــوب شــد. در راســتای اجرای قانون منــع به کارگیری بازنشستگان مصوب مجلس شورای اسالمی، با حکم مسعود سلطانیفر، وزیر ورزش و جوانان عباس صانعی بهعنوان سرپرســت حراست وزارت ورزش و جوانان منصوب شد.

او جانشین عباباف شد که به علت بازنشستگی نمیتوانست به فعالیتش در وزارت ورزش ادامه دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.