خسروی‌وفا:‌انتخابات‌پارالمپیک‌داغ‌تر‌از‌المپیک‌م‌یشود

منتظر استعالممان درباره محمدیان هستیم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

رییس کمیته ملی پارالمپیک معتقد است انتخابات این کمیته از انتخاباتی که در کمیته ملی المپیک برگزار شد هیجان انگیزتر میشــود. محمود خســرویوفا رییــس کمیته ملی پارالمپیک با اشــاره به برگزاری انتخابــات این کمیته در 24 آذر و حضور دوبــارهاش بهعنوان رییس این کمیته گفت: «من برای اینکه کســی در رودربایســتی قرار نگیرد روز آخر و در ســاعت پایانی ثبتنــام از کاندیداها در انتخابات کمیته ملی پارالمپیک بهعنوان رییس ثبت نام کردم تا اگر فردی بهتر از من بتواند در راس این کمیته قرار بگیرد، کاندیدای پست ریاست شود. من تا لحظه آخر صبر کردم تا اگر کسی بتواند بهتر از من ورزش معلوالن را هدایت کند ثبتنام نکنم و هنوز انتخابات تمام نشده است و باید در روز انتخابات مجمع تصمیمگیری کند که من رییس کمیته ملی پارالمپیک باشــم یا خیر. ولی آنچه من میدانم این است که انتخابات کمیته ملی پارالمپیک داغتــر از انتخابات کمیتــه ملی المپیک میشود.»

او بــا اشــاره بــه اســتعفای فریبا محمدیان از مسوولیتش در وزارت ورزش و جوانان آن هم در شرایطی که برای نایب رییسی امور بانوان کمیته ملی پارالمپیک ثبتنام کرده بود، ادامه داد: «از انتشــار خبر برکناری فریبا محمدیان شوکه شدم، زیــرا به دنبال آن بودیم تا از ظرفیتهای او در ورزش بانوان کمیته ملی پارالمپیک استفاده کنیم. البته در خصوص اینکه او میتواند بهعنوان نایب رییس امور بانوان کمیتــه ملی پارالمپیــک ثبتنام کند یا خیر، اســتعالم گرفتهایــم و منتظر این استعالم هســتیم. اگر بازنشستگی شغل محســوب نشــود قطعا میتواند در این انتخابات شرکت کند.»

خســروی وفــا در پایــان دربــاره دســتاوردهای ورزش جانبازان و معلوالن در طی 40 سال بعد از انقالب، گفت: «ما طی حمایتهایی که در این 40 ســال از ســوی دولــت و وزارت ورزش و جوانان از ورزش معلوالن داشــتیم، توانستیم به موفقیتهای بزرگی دســت پیدا کنیم که یکی از ایــن موفقیتها انتزاع کمیته ملی پارالمپیک بود که در سال 95 رخ داد و به یک نهاد عمومی و غیر دولتی تبدیل شد. همچنین در خصوص زیرساختها نیز به دستاوردهای خوبی دست پیدا کردیم. در طی این مدت در بخش قهرمانی دو هزار و 700 مدال کســب کردیــم که بهترین رتبه ما در طی این ســالها کسب سومی بازیهای پاراآســیایی جاکارتــا بود. در حقیقت باید این را بگویم که بعد از انقالب ورزش معلوالن که ثمره همین انقالب بود به افتخارات بزرگی دست پیدا کرد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.