افتتاح‌پیست‌ دوچرخه‌سواری‌کرمان‌ پس‌از‌22‌سال

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

بــا حضــور وزیــر ورزش و جوانان، اســتاندار کرمــان و نماینــدگان کرمان و راور در مجلــس شــورای اســالمی پیســت دوچرخهســواری خاتــم االنبیا شــهر کرمــان کــه کلنگ احــداث آن ســال 75 بــه زمیــن زده شــده بــود افتتاح شــد. محمد تقی امیری خراسانی، مدیرکل ورزش و جوانان اســتان کرمان در حاشیه این مراســم با بیان اینکه این پروژه با 12 هزار متر مربع فضای ورزشی روباز، 5000 متر مربع فضای سرپوشیده و 2000 متــر مربع ســاختمان اداری با اعتباری بالــغ بر 82 میلیــارد تومان به بهرهبرداری رسید، اظهار کرد: «این پیست، از جمله پروژههای ملی است که در بازدید تیرماه سال گذشته وزیر ورزش و جوانان به استان کرمان، دو میلیارد تومان تزریق اعتبار گرفت و روکش نهایی این پیســت انجام شــد.» او ادامــه داد: « با توجه به اینکه استان کرمان از قطبهای دوچرخه سواری به ویژه در سرعت است، امیدواریم با بهرهبرداری از این پروژه بتوانیم میزبان مسابقات جهانی و آسیایی دوچرخهسواری در استان کرمان باشیم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.