والیبال‌ایران‌بعد‌از‌والسکو‌راهش‌را‌گم‌کرد

اعتراف عادل غالمی درباره واقعیتی که از سوی ستارهها انکار میشد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

لیــگ برتــر والیبال بدون شــور و هیجــان خاصی دنبــال میشــود و در این شــرایط اســت که حرفهای عادل غالمــی جالــب میشــود. بخصــوص اینکــه حرف از والســکو میزنــد و افت والیبال ایران.

عادل که به تازگی همراه تیمش در جام باشگاههای جهان حضور داشته، ابتدا درباره پیروزی نه چندان آســان تیمش مقابل عقاب نهاجا در هفته یازدهم لیگ برتر والیبال میگوید: «ما این تجربه را در سال گذشــته نیز پس از بازگشت از جام باشگاههای جهان داشتیم. تیم ما حدود 2 هفته در فضای مســابقات قهرمانی جهان بود و شــرایط خوبی نداشتیم. امسال هم چنین شــرایطی تقریبا به وجود آمد. ما در ست نخست، شــرایط خوبی نداشتیم و از لحاظ فنی، بــد بازی میکردیم ولی خوشــبختانه خیلی زود به شرایط آرمانی تیمی رســیدیم و برنده شدیم. در ورزش اگر جلوی ضعیفترین تیم هم با شــرایط ایدهآل به میدان نروی، ممکن است بازی را واگذار کنی.»

غالمی در مورد حضور تیم خاتم در مســابقات باشگاههای جهان و ۳ شکست متوالــی این تیــم توضیح قابــل تاملی میدهد: «نظر شــخصی من این است که والیبال ایران بعد از والسکو، راه خود را گم کرده اســت. ما بعد از والسکو، روز به روز افول کردیم و االن در اوج افول هســتیم. ما نیاز به کسی داریم که والیبال ایران را احیا کنــد. ما بازیکنان جوان و فوقالعاده خوبــی داریم و کســی را میخواهیم که مثل والســکو، تیم را جمــع و جور کند. والیبال ایران نیاز به مدیر و سرمربی خوب و ســطح باالیی دارد. والیبال ما از مربیان صربســتانی جــواب نمیگیــرد. والیبال کشورهایی مثل صربســتان و بلغارستان بــر پایه فیزیک بدنی اســت و والیبال ما هیچگاه، فیزیکی نبوده اســت. ما بازیکن 210 ســانتیمتری نداریم که جهت بازی را یک تنه عوض کند. ما هر گاه یک تیم واقعــی با بازیکنان آمــاده درون و بیرون زمین بودیم، حریفان را شکســت دادیم. من تیمهای باشــگاهی و ملی خودمان را در این شرایط نمیبینم.»

مدافع وسط تیم خاتم با بیان اینکه بازیکنان ایرانی از نظر فنی بســیار قابل هستند، میگوید: «میبینید که چه تعداد لژیونــر در لیگهای خارجی داریم. تعداد دیگــری هم از بازیکنــان ایرانی به دلیل قوانین محــدود کننده اروپــا نمیتوانند خــارج از کشــور بازی کنند. مــا از نظر بازیکن و پشــتوانه، کمبود و محدودیتی نداریم. تنها مــوردی که والیبال ایران به آن نیاز دارد، یک مدیر قوی است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.