‌احمدی:‌قانون‌منع‌حضور‌بازنشستگان‌نباید‌در‌ورزش‌اجرایی‌م ‌یشد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

معاونــت فرهنگی و توســعه ورزش همگانــی وزارت ورزش و جوانان درباره اجرایی شــدن قانون منع بــه کارگیری بازنشســتگان در ورزش میگویــد: «این قانــون نباید در ورزش عملیاتی میشــد زیرا امــکان دارد تبعــات مثبتی در پی نداشته باشد.»

عبدالحمید احمــدی درباره اجرایی شدن قانون منع به کارگیری بازنشستگان در ورزش و ترک فریبا محمدیان از پست معاونت ورزش امــور بانوان میگوید: «به اعتقاد من این قانون نمیتواند در ورزش تبعات مثبتی را به دنبال داشــته باشــد. مــا میتوانســتیم ورزش را در این قانون مســتثنی بدانیم. فضای ورزش بهعنوان یــک فضای اجتماعی نســبت به ســایر بخشها متفاوت اســت و کســانی که در راس ایــن قانون قــرار میگیرند مجبور میشــوند پســتهای خود را با توجه به تجارب خوبی کــه در اختیار دارند ترک کنند. مــا با اجرای این قانون ورزش را از تجارب آنها محروم میکنیم.»

او میگوید: «اجــرای این قانون در ورزش باید تبعات مثبتی داشــته باشــد اما شــاید آسیبهایی را نیز در پی داشته باشــد. ورزش با اجرای این قانون لطمه خواهــد خورد. ما در اثر اجرای این قانون افرادی را از دســت دادیم که طی سالیان سال بر روی آنها سرمایهگذاری کردهایم و تجارب خوبی در ورزش برخوردار بودند که متاســفانه در زمان بازدهی از تجارب این افراد از حضورشــان محروم میشویم و این شــرایط خوبی را برای ورزش رقم نمیزند.»

احمدی همچنین دربــاره برگزاری نشســت تخصصی دســتاوردهای ورزش در چهلمین سال پیروزی انقالب اسالمی توضیح کوتاهــی میدهد: «فرصت خوبی برای مســووالن ورزش کشــور اســت تا بتوانند درباره دســتاوردهای خود در 40 سال صحبت کنند و موفقیتهای خود را به نمایش بگذارند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.