داوری‌امروز‌جای‌ضیایی‌م ‌ینشیند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

مراســم تودیع و معارفه سرپرســت جدید فدراســیون والیبال امروز با حضور مســووالن وزارت ورزش و جوانان برگزار میشود.

افشــین داوری با حکم وزیر ورزش و جوانــان بهعنــوان سرپرســت جدید فدراســیون والیبال معرفی شده تا احمد ضیایی رییس فدراسیون والیبال به دلیل بازنشســتگی از ســمتش کنار برود. این موضوع حواشی زیادی را در پی داشت و حاال باید دید مراسم تودیع احمد ضیایی و معارفــه افشــین داوری امروز در محل فدراسیون والیبال چگونه برگزار میشود. افشــین داوری که روز جمعــه بهعنوان سرپرســت فدراســیون والیبال انتخاب شده تا قبل از مراسم امروز در فدراسیون حاضر نشده بود که دلیل این امر را برگزار نشدن مراسم معارفه اعالم کرده بود.

داوری دربــاره اینکه برای حضور در فدراسیون والیبال با احمد ضیایی صحبت کرده است یا نه؟ گفت: «در مورد مسائل و اتفاقات والیبال هیچ صحبتی با ضیایی نکردهام. به دلیل برگزار نشــدن مراســم معارفه در فدراســیون هم حاضر نشــدم. البتــه آن زمانــی که بهعنــوان مدیرکل توســعه ورزش حرفهای و امور باشگاهها مشغول به کار بودم چند بار برای پیگیری مسائل برخی باشــگاهها به منظور حضور در رقابتهای لیگ دســته یک با ضیایی برخورد داشتم اما به غیر از آن نه صحبتی و نه برخوردی با ضیایی نداشتم.»

فدراسیون والیبال همانند فدراسیون فوتبال به یکی از فدراسیونهای پرحاشیه در اجــرای قانــون منــع بهکارگیــری بازنشســتگان تبدیل شــده و حاال باید دید آیا بعد از حاشیهســازیهایی که در روزهــای اخیر صورت گرفته و با توجه به اینکه حکم برکناری ضیایی از سوی وزیر ورزش و جوانــان صادر شــده، آیا احمد ضیایی، رییس سابق و بازنشسته والیبال امروز در این مراســم حضور پیدا میکند یا نه؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.