سلطانیفر: اوضاع ورزش کرمان خوب است

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

وزیر ورزش و جوانان که به کرمان ســفر کرده، تاکید میکند که اوضاع کلی ورزش استان کرمان در رشتههای مختلف مناسب است.

مسعود ســلطانیفر، دیروز 17( آذرماه) در مراســم افتتــاح زورخانه بینالمللی شــهید لنگریزاده کرمان با اشــاره بــه بهرهبــرداری از تعدادی پروژههای دولتــی و بخش خصوصی در حوزه ورزش در کرمان و رفسنجان، میگوید: «استان کرمان در دهه اخیر توســعه خیلی خوبــی در حوزههای مختلف داشــته و در عرصــه ورزش شاهد اتفاقات خیلی خوب هم از جهت احداث فضاهای ورزشــی و هم فراهم شدن شــکوفایی استعدادهای ورزشی بودهایم. زورخانه بینالمللی کرمان نیز آوردگاهی برای ورزشــکاران باستانی خواهد بود.»

ســلطانیفر همچنین به پیست کرمان اشاره میکند: «ساخت پیست دوچرخه سواری بیش از 20 سال قبل آغاز و عملیــات آن به دالیلی متوقف شــده بود و در دو سال گذشته تالش ویژهای صورت گرفت و امروز در اختیار مردم و ورزشــکاران و دوچرخهسواران اســتان و کشــور قــرار گرفــت و انشــاءا... اســتان بعد از این میتواند میزبانی مســابقات ملی و بینالمللی را کــه در پیســت برگزار میشــود، داشــته باشد.» وزیر ورزش و جوانان با بیان اینکه اوضاع کلی ورزش اســتان کرمان در رشــتههای مختلف مناسب اســت، ادامــه میدهــد: «امیدواریم نوجوانانی که در ردههای پایه رشتههای مختلف کار میکنند در آینده نزدیک به عضویت تیمهای ملی درآمده و اخبار بهتری از ورزش اســتان در سالهای آینده بشنویم.»

او همچنین میگوید: «امیدواریم مدیریــت اجرایــی اســتان و مدیران دســتگاههای اجرایــی و نمایندگان مجلس مانند قبل همکاری خود را در حوزه ورزش ادامه دهند و در لیگهای برتــر رشــتههای مختلــف تیمهای مناسبی از استان کرمان داشته باشیم که موجبات عزت، غرور و نشاط مردم را فراهم کنند.»

در ایــن مراســم از مــدالآوران بازیهــای آســیایی و پاراآســیایی اســتان کرمان توســط وزیــر ورزش تقدیر شد.

در این مراســم پیمــان نصیری، ورزشــکار کرمانــی مــدال بازیهای پاراآسیایی خود را به امیری خراسانی مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان تقدیم کرد و ایشــان بــه نمایندگی از جامعــه ورزش کرمان مــدال را به مادر و همســر شــهید لنگــری زاده تقدیم کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.