صالحیت مدیریتی 9 نفر تایید نشد

رقابت 11 نفر برای انتخابات ریاست فدراسیون هندبال

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

پس از جلسه کمیســیون تطبیق 11 کاندیدای تایید شده برای انتخابات هندبال معرفی شــدند. در پایان مهلــت 10 روزه ثبتنام از کاندیداهای ریاســت فدراسیون هندبال 20 نفر ثبت نــام کردند. در همین راســتا دیروز کمیســیون تطبیق تشکیل جلســه داد و نفرات تایید شــده را معرفی کرد. در این جلسه مدارک تحصیلی نامزدها و همچنیــن ســوابق مدیریتــی آنها مورد بررســی قرار گرفت کــه صالحیت مرتضی حسنپور، فاطمه ابوالقاسمی، میترا نوری، حمید علیآقانژاد، محمد پورکیانی، احمد گواری، هــادی خلیلی، ضرغــام علیجانی، خســرو ابراهیــمزاده، مهــدی طالبپور و توفیــق کابلی بــرای حضــور در انتخابات ریاست فدراســیون از نظر مدیریتی تایید شد. از 20 نفری که ثبتنام کرده بودند تنها 11 نفر تایید شــدهاند و سایر افراد هم برای درخواســت تجدیدنظر تا روز چهارشــنبه زمــان دارند. البته در روز پایانی اعالم شــد که مدارک 16 نفر کامل بوده که شاید 4 نفر از 9 نفری که صالحیتشان احراز نشده بوده به همین دلیل بــوده اما وضعیت و تکلیف 5 نفر دیگر نامشــخص است. البته یک نکته را نباید نادیده گرفت. فعال صالحیت مدیریتی این افراد تایید شده و هنوز تایید صالحیت عمومی آنها مانده است. در ضمن هنوز تاریخ دقیق برگزاری انتخابات مشخص نیست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.