یک فهرست بودار!

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران - رضا عباسپور ‪Reza Abbaspour‬

افسران وادا با حضور ســرزده در اردوی تیم ملی وزنهبرداری بزرگساالن از ستارههای بازنشسته و فعال وزنهبرداری ایران آزمایش دوپینگ گرفتند. البته اینبار گویا ماجرای گرفتن آزمایش دوپینگ سرزده از برخی ملیپوشان عنواندار وزنهبرداری ایران اندکی با دفعات قبلی متفاوت و شبههبرانگیز است! زیرا درخواست اخذ آزمایش دوپینگ از بهداد سلیمی، فوقسنگین وزنهبرداری ایران که در بازیهای آســیایی 2018 اندونزی با دنیای قهرمانی رســما خداحافظی کرده است یا ستارههایی که در اردوی آمادهســازی تیم اعزامی به تورنمنت (قطرکاپ) حضور نداشــتند مقداری بودار و عجیب به نظر میرســد.

هرچند موضوع گرفتن آزمایش دوپینگ به صورت ســرزده از قهرمانان و ســتارههای ورزشی اتفاق و امری طبیعی است که همواره در ادوار مختلف چه قبل و چه بعد از مسابقات و یــا در اردوهــای آمادهســازی و یا حتی در محل سکونت ورزشکاران رخ میدهد، اما این موضوع یعنی حضور ســرزده افســران آژانس بینالمللی مبارزه با دوپینگ برای وزنهبرداری ایران خیلی خاطرات خوش و خوبی را بهدنبال ندارد! دقیقا 13 سال پیش هم اتفاق مشابهی برای وزنهبــرداری در اردوی تیم ملی رخ داد که تقریبا باعث نابودی و سوخته شدن یکی از نسلهای طالیی وزنهبرداری در آن برهه زمانی شــد. آن زمان هم افسران وادا به همین شکل بهخاطر گزارشــی که به آنها شده بود، یکباره و بدون اطــالع قبلی در اردوی آمادهســازی تیم ملــی وزنهبرداری حاضر شــدند و بعد از گرفتن آزمایش دوپینگ از وزنهبرداران حاضر در اردوی تیــم ملی، با مثبت شــدن آزمایش 9 وزنهبــردار ملیپوش اتفاقی تلــخ، غمانگیز و دردآور را بــا محرومیتــی ســنگین بــرای وزنهبرداری و ورزش ایران رقم زدند.

البته مطمئنا شــرایط فعلــی وزنهبرداری ایــران با آن زمان از هر نظر متفاوت اســت اما وقتی به یکباره افسران وادا در اردوی تیم ملی وزنهبرداری حاضر میشوند و با اظهار بیاطالعی از موضوعی روشن و شفاف (بازنشستگی بهداد ســلیمی و خداحافظی او در بازیهای آسیایی اندونــزی با دنیای قهرمانــی) از کادر فنی تیم ملــی و فدراســیون تقاضای گرفتــن آزمایش دوپینگ از ملیپوش بازنشسته کشورمان دارند، واقعا جای تعجب و سوال دارد؟!

نکته جالبتر این اســت که وقتی افســران وادا از زبان ســخنگوی فدراســیون وزنهبرداری میشــنوند که بهداد بازنشسته است و قرار بوده توســط فدراســیون جهانی وزنهبرداری نامش از «حوضچه کنتــرل دوپینگ ورزشــکاران فعال بینالمللی» خارج شــود، کامــال از این موضوع اظهــار بیاطالعی کرده و معتقدند فدراســیون جهانــی تاکنون هیچ نامهای به آنها دال بر اینکه بهداد ســلیمی بهعنوان وزنهبردار بازنشســته از دنیای قهرمانی خداحافظی کرده ارائه نداده است!

با تمام این تفاســیر گویا افســران کنترل دوپینگ وادا بعد از شــنیدن گزارش سخنگوی فدراســیون در ایــن خصــوص، همچنیــن گفتوگوی تلفنی با بهداد ســلیمی که بهخاطر برگزاری جشن تولد 29 ســالگیاش به زادگاه خود یعنی قائمشــهر ســفر کرده بود، گزارشی تهیه کردند و قرار شــد با اســتناد بر آن و بعد از گرفتن تاییدیه از فدراسیون جهانی بیخیال گرفتن آزمایش دوپینگ از وزنهبرداری شــوند کــه دیگر با دنیای قهرمانی خداحافظی کرده و رسما اعالم کرده که بازنشسته است.

به هر حال در همین راستا ماموران کنترل دوپینــگ وادا به صــورت ســرزده وارد ایران شــدند و پس از اینکه چند روز پیش از احسان حدادی، پرتابگر دیسک ایران آزمایش دوپینگ گرفتند، خیلی سرزده و بیخبر به سراغ اردوی وزنهبرداران بزرگســال و جــوان ایران رفتند و طبق لیســتی که دستشان بود به صورت رندم از برخی چهرههای از پیش تعیینشــده در هر دو رده سنی تقاضای آزمایش دوپینگ داشتند. این اتفــاق در حالی رخ داد که معموال تا پیش از این، ورزشــکاران قبل از مســابقات آزمایش دوپینگ انجام میدادند اما اینبار فدراســیون جهانی و آژانس بینالمللی کنترل دوپینگ بعد از مســابقات جهانی وزنهبرداری ترکمنستان با حضور در اردوگاه تمرینی تیم ملی وزنهبرداری کشــورمان اقدام بــه گرفتن نمونــه از برخی چهرههای شــاخص و تحت مراقبت ویژه خود کردند.

هرچند حتی اگر وزنهبرداران کشورمان به هر طریق ممکن ســعی در مخفیکاری در این باب داشــته و یــا از دادن آزمایش دوپینگ به افسران وادا به هر نحو ممکن شانه خالی کنند، در راســتای پروژهای به نــام «آدامز» ماموران کنتــرل دوپینگ بر اســاس اطالعــات آدرس ورزشکاران به منزل ورزشکاران یا محل دیگری که معرفی شده مراجعه و به صورت قانونی اقدام به گرفتن آزمایش دوپینگ از آنها میکنند.

بر همین اســاس و با توجه به عدم حضور برخی چهرههای فعال و عنــواندار وزنهبرداری ایران همچون سهراب مرادی، سعید علیحسینی، رضا بیرالوند، علی هاشــمی، سیدایوب موسوی و...، در نخستین اردوی تیم ملی بزرگساالن قبل از اعزام به تورنمنت قطــرکاپ، ماموران وادا در زمان حضورشــان تنها موفق شــدند از کیانوش رستمی، محمدرضا براری از تیم ملی بزرگساالن و نیــز محمد شــهابانداز و محســن ایمانی از تیم جوانان به صــورت رندمی آزمایش دوپینگ بگیرند. البته قطعا اســامی وزنهبردارانی که وادا بــرای نمونهگیری از آنها به ایــران آمده بودند، اگرچــه در اردوی تیم ملی حضور نداشــتند اما قطعا در لیست اصلی افسران وادا باقی میمانند تا در مکان یا زمانی دیگر از آنها مجددا آزمایش دوپینــگ گرفته شــود. به هــر روی امیدواریم اگرچه این نمونهگیری به صورت ســرزده و غیر قابل پیشبینی برای وزنهبرداری ایران رخ داد اما در نهایت پاسخ آزمایش اخذشده بخصوص برای چهرههای جوان فعال در اردوی تیم وزنهبرداری جوانان تبعات منفی و تاسفبرانگیزی را بهدنبال نداشته باشد، زیرا ما رقابتهای گزینشی المپیک و در نهایت بازیهای المپیک 2020 توکیو را در پیش داریم و تمام امیدمان در این رشته ورزشی به داشــتن تنها 2 ســهمیه باقیمانده در بخش مردان اســت. بنابراین اگر شــوک غیرمنتظره دیگــری بر پیکــر وزنهبرداری ایران وارد شــود قطعا دیگر نمیتوان خیلی به تکرار موفقیتهای گذشته امیدوار بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.