اشتباه خادم، استفاده از افراد ضعیف بود

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

رییس اســبق فدراسیونهای کشتی و والیبال معتقد است رسول خادم زحمت زیادی برای کشــتی کشید اما افرادی را انتخاب کرد که قوی نبودند. محمدرضا یزدانیخرم با اشاره به تغییراتی که در فدراسیونها انجام میشود، گفت: «در ورزش باید ثبات مدیریت داشــته باشــیم، رییس فدراســیون و مسووالن ورزش باید حتما 10 تا 15 سال ثبات داشته باشند. در کشورهای دیگر همینطور اســت و بهدلیل همین حضور دائمشــان در فدراسیونها و مراجع بینالمللی پســت میگیرند، اما با مشــکالتی که در ورزش ما وجود دارد وقتی آن فرد میرود پســت جهانیاش هم از دســت میرود.» رییس اســبق فدراســیونهای کشــتی و والیبال درباره تغییرات بهوجود آمده در فدراســیون کشــتی ادامه داد: «خادم زحمت زیادی کشید و امکانات خوبی را به کشــتی آورد، از طرفی فشــار زیادی را هم تحمل کرد اما افرادی را که انتخاب کرده بود، قوی نبودند. از طرفی حضور او بهعنوان رییس فدراسیون و سرمربی خوب نبود چراکه هر کدام شرح وظایف جداگانهای دارند، شاید اگر 3-4 مدیر خوب کنــارش بودند نتیجه بهتری میگرفت.» یزدانیخرم با اشــاره بــه اتفاقات رخداده در فدراســیون والیبال گفت: «پروژهای را که در آن زمان در تمام شهرســتانها شروع کردیــم اســتعدادیابی و ســرمایهگذاری روی ردههــای پایه بود کــه با بدنســازی، تغذیه و آموزش، این ســرمایهها را بــه تیم ملی اضافه کردیم. ســرمایههایی بودند که باید برای آنها جایگزیــن انتخاب میکردند کــه نکردند، این پروژه باید ادامه پیدا میکرد که نشــد.» او در پاســخ به این ســوال که آیا ایجاد تغییرات در فدراسیونهای ورزشی و قانون منع بهکارگیری بازنشســتگان، قانون خوبــی بود یا نه، ادامــه داد: «کار خوبی نبود، باید در اســتفاده از دیپلماســی ورزشــی برنامه بهتری ارائه میشد، یک کارشناس ورزش فردی عادی نیســت که راحت کســی را سر جایش بگذارند. ‪40 03،‬ ســال زحمت کشــیده متخصص شــده، بنابراین به نظرم باید در این قانون تجدیدنظر شود تا از داشتههای ورزش استفاده کنیم.»

پیام جردن باروفس برای کشتیگیران حادثهدیده افغان

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.