وادا به هماهنگی نادو نیاز ندارد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

رییس فدراســیون پزشکی ورزشی معتقد اســت انجام آزمایش دوپینگ از ورزشــکاران وزنهبــرداری، دوومیدانی و دوچرخهســواری توســط افســران دوپینگ وادا اتفــاق جدید و عجیبی نیست. روز گذشته ماموران وادا بهطور ســرزده در فدراسیون وزنهبرداری حاضر شدند که بعد از این ماجرا حواشــی بــه راه افتاد که رییس فدراســیون پزشــکی ورزشــی به این حواشی پاسخ داد. دکتر غالمرضا نوروزی درباره این حضور سرزده گفت: «طی چند روز گذشته افسران دوپینگ وادا با حضور در ایران و بدون هماهنگی با نــادو اقدام به انجــام آزمایش از قهرمانان صاحبنام رشتههای دوچرخهسواری، دوومیدانی و وزنهبــرداری در محل تمرین و یا منــزل آنها کردند.» نــوروزی ادامه داد: «البته بــرای انجام آزمایش دوپینگ توســط وادا نیاز به هماهنگی با نادو نیســت و افســران کنترل دوپینگ وادا با توجه به پرونده ورزشــکاران که در فدراسیون جهانی موجود است، در طول سال و در خارج از مســابقات باید 3بار از ملیپوشان صاحب مدال آزمایش دوپینگ به عمل آورند.» نوروزی با اشاره به حضور بدون هماهنگی این مامــوران ادامه داد: «وادا بــرای اینکه بتواند از صحت سالمت ملیپوشــان رشتههای مختلف ورزشی اطالعات الزم را کسب کند، بدون هیچ اطالعــی و هماهنگی با نادو اقــدام به این کار میکند و این چیز تازهای نیست.»

پاسخ دبیر تکواندو درباره بازنشستگی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.