موفقیت از دل سختیها حاصل میشود

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

پس از بازسازی سالن کشتی افغانستان که طی یک عملیات تروریستی منفجر شده و چندین کشــته داشت، جردن باروفس، قهرمان نامدار کشتی جهان پیامی به مناســبت بازگشایی این سالن داد. 14 شهریور ماه ۷9 گروه تروریســتی داعش در اقدامی وحشــیانه با حمله به یک باشــگاه کشتی در شــهر کابل، پایتخت افغانستان که با انفجار 2 بمب صورت گرفت، ۶2 نفر را کشت و باعث مجروح شدن 91 نفر شد. این جنایت داعش در حالی صورت گرفت که در میان کشــتهها و مجروحان این حادثه تروریستی تعداد زیادی از کــودکان نیز که در حال ورزش بودند حضور داشــتند. پس از راهاندازی کمپین خیریه توســط هومن توکلیان، مربی ایرانی -آمریکایی و سرپرست تیم کشــتی آزاد آمریکا برای بازسازی این باشگاه کشتی که جردن باروفس نیز از آن حمایت کرد، این باشگاه بار دیگر بازسازی شد و کشتیگیران افغان تمرینات خود را از سر گرفتند. جردن باروفس روز گذشته در پیامی خطاب به کشــتیگیران افغان ابراز امیدواری کرد کشتیگیران باشگاه میوند کابل هرچه ســریعتر در مســیر دنیای قهرمانی گام بردارند. او در پیام خود برای کشــتیگیران افغان آرزوی موفقیت کرده و گفته که بدانند همیشه موفقیت از دل سختیها حاصل میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.