برگزاری اردوی مشترک روسها با تیمهای ایران

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

اردوی مشــترک تمرینــی بین تیمهای منتخب کشــتی آزاد نوجوانان و جوانان ایران و روسیه برگزار میشــود. با درخواست فدراسیون کشتی روسیه و موافقت فدراســیون کشتی، اردوی مشترک تمرینی بین کشتیگیران روسیه (تاتارســتان) و تیمهای منتخب کشــتی آزاد نوجوانان و جوانان ایران روزهای 22 تا 29 آذرماه در تهران برگزار میشــود. این خبر در حالی منتشر میشود که در روزهای گذشته درباره اختالفی که بین فدراسیون کشتی ایران و روسیه بهوجود آمده، بحثهای زیادی به راه افتاده بود. ظاهرا عدم هماهنگی الزم در فدراسیون کشتی ایران هنگام برگزاری جام شاهد باعث سرگردانی تیم کشتی جوانان روسیه در فرودگاه و همین مساله موجب عصبانیت روسها شده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.