منتظر بازگشت کیمیا نیستیم!

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

رییس فدراســیون تکواندوی کشورمان معتقد است که بازگشت یا خداحافظی کیمیا علیزاده با دنیای قهرمانی بستگی به خودش دارد.

ســید محمد پوالدگر، رییس فدراســیون تکواندو با اشاره به اینکه 19 ســال اســت تیم ملی تکواندو مردان روی سکوی جهانی قرار دارد، میگوید: «ما طی این مدت همواره در بخش مردان عناوین اول تا سوم جهان را کسب کردهایم و هیچ وقت از این سکو پایین نیامدهایم.»

پوالدگر با اشاره به اینکه در بخش زنان به رغم تمام محدودیتهایی که وجود داشــت در حال حاضر توانســتهایم در بازیهای المپیک خود را مطرح کنیم، معتقد اســت: «یکی دیگــر از افتخارات ما حضور بانوان با حجاب اســالمی در عرصههای جهانی، آســیایی و المپیک اســت. از ســال 2005 که مشــکل حضور زنان با حجاب اسالمی در عرصههای بینالمللی مرتفع شــد، نزدیک به 13 سال است که مانعی برای حضور دختران مســلمان در عرصههای بینالمللی وجود ندارد و نســبت به ســایر فدراسیونها در این زمینه پیشــتاز بودهایم، به طوری که در تمامی صحنهها زنان ما توانستهاند حضور فعالی داشته باشند و افتخارآفرینی کنند. این افتخارآفرینی به ویژه در المپیک باعث شد تا ما بتوانیم برای نخستین بار مدال المپیک را در بخش زنان به خود اختصاص دهیم.»

پوالدگر درباره آخریــن وضعیت کیمیا علیزاده و زمان بازگشت دوباره او به تکواندو میگوید: «کیمیا یک عمل جراحی داشت که بــا موفقیت انجام شــد و در حال حاضر نیز مشــکل خاصی نــدارد. البته در آخرین مالقاتی که با او داشــتم درباره بازگشــت دوباره به تکواندو از او سوال کردم که کیمیا معتقد بود هنوز مشخص نیســت ولی قصد ندارد عرصه قهرمانی را ترک کند. امیدوارم دوباره شــاهد حضور کیمیــا علیزاده در عرصههــای جهانی و المپیک تکواندو باشیم. هر چند که باید در این زمینه خودش تصمیمگیری کند. در حال حاضر در بخش دختران ما پر ســتاره هستیم و شاهد موفقیت دختران خود در رقابتهای المپیک جوانان بودیم بنابراین اینطور نیست که ما منتظر بازگشــت دوباره کیمیا علیزاده باشــیم. او باید خودش در این باره تصمیم بگیرد که آیا میخواهد در تکواندو حضور دوباره داشته باشــد یا خیر اما به هر حال امیدوارم دوباره شاهد حضور وی در تکواندو باشیم.»

حضور تکواندوکاران ملیپوش در گرنداسلم چین

بهــزاد کتیرایی روز پنجشــنبه پس از مدتها تحمل رنج و بیماری ناشی از حضور در جبهههای حق علیــه باطل، دار فانی را وداع گفت.

بهــزاد کتیرایــی نخســتین رییس فدراســیون ووشــو بود و تنها کســی که بهعنوان مســوول حراست ســازمان تربیت بدنی توانســت در دل ورزشیها جا بگیرد. در بین جماعت حراســتی در ورزش هرگز نمیتوان یک نمونه را پیدا کرد که توانسته باشــد با ورزشــیها رابطه خوبی پیدا کند، اما بهــزاد کتیرایی یک حراســتی محبوب در بین ورزشــیها بــود. او چنان خوشرو و بااخالق رفتار کرد که توانســت خیلی از اعضای جامعه ورزش را شیفته خودش کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.