استخوانبندی اصلی تیم ملی از دل قهرمانی کشور بیرون میآید

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

کتیرایی بعدها بهعنوان رییس فدراســیون کاراتــه هم انتخاب شــد و همین اواخر هم برای ریاســت فدراسیون بوکس تالش کرد، امــا در نهایــت در روز انتخابــات از حضور در مجمــع انصراف داد. بهــزاد کتیرایی از جانبــازان ســرافراز هم بود که متاســفانه بهدلیل فشــارهایی که بهخاطر آسیبهای زمان جنگ به او وارد شــد در نهایت بعد از مدتهــا تحمل درد و رنج، دار فانی را وداع گفت. با این حال مراسم تشییع او با حضور خیل عظیم عالقهمندان بــه ورزش برگزار شد و بســیاری از مدیران و ورزشکاران در مراسم تشییع بهزاد کتیرایی حضور یافتند که همین موضوع هم نشــاندهنده جایگاه و محبوبیــت کتیرایــی بود. روز گذشــته مراسم تشــییع پیکر بهزاد کتیرایی، رییس اسبق فدراســیون کاراته با حضور مسووالن ورزش و بســیاری از روســای فدراسیونها در ورزشــگاه شهید شــیرودی برگزار شد. در ابتدای این مراســم با حضور مســووالن و اهالــی ورزش نماز میــت بر پیکر مرحوم بهزاد کتیرایی خوانده شــد، ســپس پیکر وی بر روی دســتان مردم تشییع شد تا در قطعه 29 بهشــت زهرا(س) در جوار شهید صیادشــیرازی به خاک سپرده شود. در این مراسم باشکوه، رضا صالحیامیری رییس و شاهرخ شــهنازی دبیر کمیته ملی المپیک، محمدرضا داورزنی معاون ورزش حرفهای و عبدالحمید احمدی معاون توســعه ورزش همگانی و فرهنگی وزارت ورزش و جوانان، جعفر کاشــانی، ســعید فائقــی، مصطفی هاشــمیطبا، شایســته رییس فدراسیون تنیس روی میز، کیهانی رییس فدراســیون دوومیدانــی، محمــد مظلومــی رییــس فدراسیون نابینایان و کمبینایان، پورعلیفرد رییس فدراسیون بدنســازی، عباباف مدیر کل حراست وزارت ورزش و جوانان، ابطحی رییس صنــدوق حمایت از پیشکســوتان، علینژاد رییس فدراسیون ووشو، رضا الیق دبیر فدراســیون کشتی، شعبانیبهار رییس فدراســیون تیراندازی با کمان، علی فتحا... زاده و واعظآشــتیانی مدیران عامل ســابق اســتقالل، حمید گرشاســبی مدیر عامل باشگاه پرسپولیس و امیرحسین فتحی مدیر عامل استقالل حضور داشتند.

سرمربی تیم ملی بوکس معتقد است همه داشــتههای بوکس ایران در مسابقات قهرمانی کشور به میدان میروند و استخوانبندی تیم ملی در این مسابقات مشخص میشود.

اکبر احدی در خصوص برگزاری مســابقات بوکس قهرمانی کشــور میگویــد: «در مســابقات قهرمانی کشور نتیجه زحمات یکساله مربیان اســتانها و باشــگاهها داخل رینگ میرود تا نفرات برتر معرفی شــوند. بهترینهــای این مســابقات نیز به اردوی تیم ملی بوکس دعوت خواهند شد. البته فقط کسب مدال، مالک ما برای دعوت بوکســورها به تیم ملی بوکس نیســت، زیرا بوکســورهایی که شایســتگی فنی، فیزیکی و سنی حضور در تیم ملی را داشته باشند به اردو دعوت میشوند. از طرفی شاید بوکسوری در این مسابقات موفق به کســب مدال شود اما از لحاظ سنی، تکنیکی و فیزیکی بــرای وزن خود مناسب نباشــد، در این شرایط قطعا به اردو دعوت نمیشود.»

احدی در خصــوص اینکه علی مظاهــری از کادر فنی تیم ملی جدا شده اســت، تاکید دارد: «مظاهری از کادر فنــی تیم ملی جدا نشــده، اما از برخی مســائل ناراحت است و صحبتهایــی را نیز در این خصوص انجام داده که من نخواندم. مظاهری به من گفت کمی خســته شــده و گرفتاریهایــی نیز دارد که شــاید باعث شود در تیم ملی حضور نداشته باشــد. علی مظاهری ســرمایه ملی اســت و جدایــی او از کادر فنی تیم ملی نیز در اختیار خودش نیســت. ورزش ایران بــرای مظاهری هزینه زیــادی کــرده و در ورزش ایــران قهرمانانی مانند مظاهری بیشــتر از انگشتان یک دســت هم نیست. در این قضیه مظاهری باید منافع ملی را در نظر بگیرد و اختیار جدایی دست او نخواهد بود. مظاهری از کادر فنی جدا نخواهد شــد و در کنار تیم ملی میماند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.