میراسماعیلی: مایلم برای ریاست فدراسیون جودو ورود کنم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

پرافتخارترین قهرمان جودوی ایران یک روز پس از لغو محرومیت پنجسالهاش اعــالم کرد که بــرای انتخابات ریاســت فدراســیون جــودو ورود میکنــد. آرش میراســماعیلی که پرافتخارترین ورزشکار جودوی ایران اســت، بعد از کنارهگیری محمد درخشان از ریاست فدراسیون جودو به دلیل بازنشستگی، حاال مدعی شده که میخواهد برای حضور در انتخابات ریاست فدراسیون جودو ورود کند. این در حالی است که او 3 سال پیش به دلیل برگزاری بــد مســابقات جهانی کوراش از ســوی فدراســیون جهانی با محرومیت پنجساله روبهرو شــده بود و حــاال یک روز پس از بخشــش این محرومیت از میل و رغبت خود برای ریاســت فدراســیون صحبت میکند. آرش میراســماعیلی ســه سال پیش نایب رییس فدراســیون جودو بود و در همان مقطع میزبانی از مسابقات جهانی کوراش را برعهده گرفت اما مشــکالتی که در آن میزبانــی بــه دلیل عــدم مدیریت صحیح بــه وجود آمده بود، باعث شــد تا اتفاقات بدی برای جودوی ایران رخ بدهد. بالفاصله بعد از میزبانی ایران از مســابقات جهانی کوراش، فدراسیون بینالمللی ورود کرد و آرش میراســماعیلی که مسوولیت برگزاری مســابقات را برعهــده گرفته بود را 5 ســال محروم کرد. حاال فقط یک روز پس از بخشــش این محرومیــت یک بار دیگر آرش میراســماعیلی مدعی شده که میخواهد برای انتخابات فدراسیون جودو ورود کند: «من هنوز به جمعبندی نهایی نرســیدهام و اگر به جمعبندی رســیدم و شــرایط مهیا بود بیمیل نیستم که برای حضور در انتخابات ریاســت فدراســیون جودو شرکت کنم.»

مدتی اســت برخــی از قهرمانان در ورزش ایــران فکر میکنند فقط با رییس شــدن میتوانند به ورزش مــورد عالقه خود خدمت کنند. آرش میراســماعیلی هــم تصور میکند که حتمــا باید رییس شــود تا بتواند به جودو خدمت کند. این در حالی اســت که در بحث مدیریت هر زمــان ورود کرده با ناکامــی روبهرو بوده که نمونه بــارز آن همان داســتان نایب رییسی او در فدراسیون جودو و برگزاری مســابقات جهانی کوراش بود که به یک آبروریزی بزرگ تبدیل شد. ورزش جودو بخشهای دیگری هم دارد که شــاید اگر میراســماعیلی در آن بخشها ورود کند، بتواند موفقیتهای بیشــتری را به دست بیاورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.