مردانی و هادیپور با هزینه شخصی اعزام میشوند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

آرمین هادیپور و سجاد مردانی بهعنوان دو نماینده تکواندوی ایران در مســابقات گرنداسلم، روز دوشــنبه هفته جاری با هزینه شخصی عازم چین میشوند.

دومین دوره مســابقات گرنداسلم تکواندو 21 تا 25 آذرمــاه 139۷ با حضور بهترینهای تکوانــدوی جهان در دو گــروه مردان و زنان و در اوزان المپیکی به میزبانی شــهر «ووشــی» کشــور چین برگزار میشود که تیم ایران نیز با دو نماینــده در بخش مردان عازم این رقابتها میشود.

بر همین اســاس آرمین هادیپور در وزن ۸5- کیلوگرم و ســجاد مردانــی در وزن 0۸+ کیلوگــرم دو نماینده ایران هســتند که جواز حضــور در ایــن رقابتها را دارنــد و به دلیل مشــکالت مالی موجود برای فدراسیونهای ورزشــی با هزینه شخصی روز دوشنبه 19 آذرماه راهی این کشور میشوند.

طبق برنامه، چهارشــنبه 21 آذرماه سجاد مردانی در مرحله یک هشتم نهایی به مصاف رقبایش میرود و روز پنجشــنبه 22 آذرماه آرمین هادیپور بهعنوان دومین نماینده ایران روی شــیاپچانگ میرود. رقابتهای مرحله یک چهارم نهایــی روز جمعه، رقابتهای نیمهنهایی روز شــنبه و مبارزات ردهبندی و فینال هم روز یکشنبه هفته آینده برگزار میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.