رییس فدراسیون جهانی بوکس باز هم تهدید شد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

رییس فدراسیون بوکس انگلیس از رییس اتحادیه جهانی خواست استعفای خود را هرچه سریعتر بنویسد.

بعد از تعلیق موقت بوکس از سوی کمیته بینالمللی المپیک )IOC( برای حضــور در المپیک توکیو، فدراســیون بوکس انگلیس از غفور رحیموف رییس فدراســیون جهانی بوکس خواست تا از ریاست این فدراسیون کنار برود.

کسپرهابز رییس فدراسیون بوکس انگلیس در نامهای بــه اتحادیه جهانی بوکس نوشت: «ریاست این اتحادیه نیاز به فکر و اندیشه باز دارد. حاال وقت این است که به فعالیتهای خود فکر کنید؛ اینکه آیا شــما میتوانید به مشــکالت مطرح شده از سوی IOC فکر کنید؟» رییس فدراسیون بوکس انگلیس اعالم کــرد تعلیق بوکس از المپیک توکیو در توسعه این رشته نگرانیهایی را به وجود میآورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.