عشق و جنون

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

عشق کمنظیر طرفداران ریورپالته و بوکاجونیــورز گاهی باعــث تغییرات بزرگی در زندگی شخصی خیلیها شده که برای دیگران قابل درک نیست.

نیــکالس ماترا از اعضای باشــگاه هواداران بوکا در مادرید با روزنامه مارکا صحبت کرده: «آدمهایی را میشناســم که بهخاطر بــوکا از همسرشــان جدا شــدهاند چون به آنها گفته بودند بین بــوکا و همسرشــان یکــی را انتخاب کنند و آنهــا بوکا را انتخاب کردند. این داســتان که هزاران نمونه از آن وجود دارد، تمامشــدنی نیست. این روزها سر ما حســابی شلوغ است و روزانه 300 تا 400 نفــر از آرژانتین تماس میگیرند. خیلیها پیشــنهاد میکننــد در ازای آمــدن به مادرید و رفتن به ورزشــگاه، ماشین خودشــان را بدهند. به خیلیها گفتهانــد اگر برای تماشــای بازی بوکا برونــد، اخراج میشــوند امــا اهمیتی ندادهاند. عــدهای تمام پسانداز خود را برای بلیت خرج میکنند و حاضرند در باغچه خانهها بخوابند. این روزها مادرید تماشایی است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.