خشونت ویرانگر فوتبال آرژانتین

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

جابهجایــی فینــال جــام لیبرتادورس و انتقــال آن به مادرید یکبار دیگر بحث خشــونت هواداران فوتبال آرژانتین را مطرح کرده. حمله دو هفته پیــش هواداران ریورپالته به اتوبوس بازیکنــان بوکاجونیورز مورد عجیبی در فوتبال آرژانتین به حساب نمیآیــد و خاطرات ســال 2015 را زنده کرد کــه بازیکنان ریــور مورد حمله هواداران بوکا با اســپری فلفل قرار گرفتند.

گــروه آرژانتینــی «فوتبــال را نجات بدهیــد» میگوید 328 نفر در مسابقات فوتبال جان خود را از دست دادهاند که 92 نفــر آنها در یک دهه گذشته بوده است.

سال بیست و دوم یکشنبه 18 آذر ‪1 1397‬ ربیعالثانی 1440

شماره 6087

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.