500،400 هوادار خشن

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

شــهر میزبــان بــازی برگشــت فینال جــام لیبرتادورس تغییر کرده اما پلیس همچنان نگران خشــونت است و پیشبینی کرده 500،400 هوادار خشن و پردردسر برای تماشــای این بازی به مادرید آمده باشــند. 20 هزار بلیت به هر دو تیم اختصاص داده شده و انتظار میرود 10 هــزار نفر هــم از آرژانتین بیاینــد. پلیس مادرید بــرای برگزاری این مسابقه و تامین امنیت آن با پلیس بوینوسآیرس همکاری میکند.

خوســه مانوئل رودریگــو اوربس، ســخنگوی پلیس مادریــد گفت: «ما با رعایت نــکات ریز امنیتی در فرودگاهها، راهها، ایســتگاههای اتوبوس و مترو کار میکنیم تا افراد دردسرســاز و باسابقه را شناسایی کنیم. نمیدانم چقدر بلیت دارنــد اما ایــن را میدانیم که بیشــتر آرژانتینیها بــرای لذت بردن از فوتبال میآیند. باید اطمینــان بدهیم که این اقلیت خشــن جشــن فوتبال را خراب نمیکنند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.