دلیل مشکل اوزیل؛ پنج ساعت بازی کامپیوتری در هر روز!

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

یک پزشــک ورزشی برجسته گفته که مشــکالت مسعود اوزیل از ناحیه پشت شاید به این دلیل است که او هر روز پنج ساعت وقت صرف بازی با کامپیوتر میکند.

ایــن بازیکن آلمانی چهار بازی اخیر تیمــش (تا پیش از بازی برابر هادرســفیلد) را از دست داده است. گفته میشود دلیل غیبت او مشکل از ناحیه پشت و کمر است.

طرفــداران آرســنال به پورتــال مخصــوص آمار بــازی ویدئویی «فورتنایت» مراجعه کردهاند که در آن میتوان دید هر حســاب کاربری چقدر به این بازی پرداخته است.

این پورتال نشان میدهد حساب کاربری اوزیل 5221 مسابقه انجام داده که هر کدام از بازیها هم حدود 20 دقیقه بهطول انجامیده است.

این یعنی او در 72 روز، 1740 ســاعت بازی کرده اســت. بــه این ترتیــب آمار او میشود میانگین پنج ساعت بازی در هر روز.

اینگو فروبوز، پزشــک ورزشــی و استاد دانشگاه علوم ورزشــی کلن گفته که چنین حجمــی از بازی کردن ممکن اســت دوران ورزشــی اوزیل را تحــت تاثیر قــرار دهد: «بله، فورتنایت میتواند دلیل درد پشــت او باشــد. چند ساعت بیحرکتی برای بدن یک ورزشــکار حرفهای بسیار سریعتر از یک فرد غیر ورزشــکار تبعات خود را نشان میدهد. دلیلش این اســت که ســاختار فیزیکــی بدن اوزیل کامال متناســب با تمرینات پرفشار شده است اما کســی که ورزشکار حرفهای نیست، این

مشکالت را حس نمیکند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.