سانچس به شیلی برگشت

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

الکســیس ســانچس که از ناحیه همسترینگ آسیب دیده، به شــیلی برگشته است. بعید به نظر میرسد این بازیکن در ادامه سال 2018 بتواند بازی کند.

سانچس به ســانتیاگو پرواز کــرده و زیر نظر کادر پزشــکی تیم ملی شیلی به درمانش ادامه میدهد.

این مهاجم منچستریونایتد اخیرا در تمرینات یونایتد آسیب دیــده و احتمــاال بــرای مدتی طوالنــی دور از میادین خواهد بود.

ژوزه مورینیو، مربی یونایتد گفته است: «از او تصویربرداری نکردهایم اما این بازیکن باتجربه است و میداند که مصدومیتش چگونه اســت. همچنین از روی تجربــه میگویم با دردی که او میکشــید و نحوه آسیبدیدگی او، احتماال مدت زیادی نمیتواند بــازی کنــد. ایــن مصدومیت عضالنــی مختصری نیســت که در عرض یک هفتــه یا 10 روز بازیکن آماده شود.»

بــه این ترتیب ســانچس دســت کم پنــج بــازی بعدی منچســتریونایتد را از دســت میدهد. گفته میشود سانچس بــه دنبــال این اســت کــه از منچســتریونایتد جدا شــود و امیدوار است که پاری سنژرمن در ژانویــه برای خریــد او اقدام کند اما دســتمزد او 500 هزار پوند در هفته اســت و با توجه به مصدومیت اخیر او از ناحیه همسترینگ، احتماال پاریسیها کاری بــرای جــذب او انجــام نخواهند داد.

او بازیهــای یونایتد برابر ساوتهمپتون، آرســنال و فوالم را از دســت داده و برابر والنسیا، لیورپــول، کاردیفســیتی، هادرســفیلد و بورنموث هم به احتمــال فراوان بــازی نخواهد کرد. اینها دیدارهای یونایتد در سال 2018 هستند.

سانچس در این فصل لیگ برتر تنها یک بار 90 دقیقه برای تیم بازی کرده است که آن هم در روز نخســت فصــل و برابر لسترسیتی بوده است. او در لیــگ 10 بار بــازی کرده و تنهــا یک گل زده و دو پاس گل داده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.