مورینیو: اگر منچسترسیتی همچنان خرج کند، کاهش فاصله با آنها دشوار است

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

ژوزه مورینیو گفته که اگر منچسترســیتی به خرج کردن ادامه بدهد، منچستریونایتد باید همچنان منتظر قهرمانی در لیگ برتر بماند.

یونایتــد از فصــل 2012-13 تاکنــون نتوانســته فاتح لیگ برتر شود و تیم مورینیو در این فصل هم اوضاع خوبی ندارد. منچستریونایتد فصل پیش 19 امتیاز کمتر از منچسترســیتی کســب کرد و مورینیو گفته که این روند ممکن است ادامه داشته باشد.

از او ســوال شــد که چقدر طول میکشد یونایتد دوبــاره قهرمان لیگ شــود و او گفت: «نمیدانــم. بســتگی بــه این دارد کــه چطور پیشرفت کنیم، اما بستگی به نحوه تکامل سایر تیمها هم دارد. اگر آنهایی که باالتر از ما هستند بــه حرکت در همین جهت ادامــه بدهند و اگر جاهطلبی و ســرمایهگذاری آنها ادامهدار باشد، این یک مساله است.

مســاله دیگر این اســت که اگر آنها دست از ایــن کار بردارند یا قواعد بــازی جوانمردانه مالــی، آنها را متوقف کند، ما میتوانیم فاصله را کمی کمتر کنیم.» هنگامی که از او ســوال شد آیا منچسترســیتی بهدلیل خرجهای فراوانش با جریمه روبهرو خواهد شــد یا نه، گفت: «دنیای فوتبال پر از گمانهزنی اســت و ما نمیدانیم که اینها درســت هســتند یا نه، کار من هم تحلیل اینها نیست.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.