یک فینال پرسود برای مادرید

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

مادرید بــرای برگــزاری فینال کوپا لیبرتــادورس بیوقفه تــالش میکند و آمــاده اســت از امتیازی بهــره ببرد که بوینوسآیــرس نتوانســت بخصــوص از دیدگاه اقتصادی.

بر اســاس محاســباتی که شهرداری پایتخت اســپانیا انجــام داده، این بازی میتواند تــا 40 میلیون یورو برای مادرید گردش مالی داشــته باشد. تقریبا نیمی از این مبلغ از طریــق فراهم کردن امکانات الزم برای باشگاهها، هواداران، اسپانسرها و دیگر کسانی که به مادرید سفر میکنند بــه دســت میآیــد. 25 درصــد هم به رستورانها و کلوپها میرسد که از انبوه هواداران اســتقبال میکننــد. 10 درصد نیز به فعالیتهای مرتبط با گردشــگری اختصاص مییابد. بقیه نیز به اسپانسرها، آژانسهای مسافرتی و شرکتهای تجاری تخصیص داده میشود.

بــرای دریافتــن اهمیت ایــن اعداد باید توجه داشــت که میزبانی فینال لیگ قهرمانان در کاردیف برای اقتصاد ولز 50 میلیون یورو گردش مالی داشــت و سال 2016 در میالن برای مســابقه مشابه این رقم 25 میلیون یورو بود.

مادرید بعد از هیاهوی بازی امشب که جهان فوتبال را متوجه خود کرده اســت، سود خوبی به دست خواهد آورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.