چگونه سوانزی برای تمدید قرارداد فابیانسکی فریب خورد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

باشــگاه ســوانزی فریب پیشــنهاد جعلی بایر لورکوزن برای لوکاژ فابیانســکی، دروازهبان پیشــینش را خورد و قرارداد جدید و بهتری با او امضا کرد. این خبری اســت که فوتباللیکس منتشر کرده است. فابیانسکی که در حال حاضر برای وســتهم بازی میکند، در تابستان 2014 بهصورت آزاد از آرســنال به سوانزی پیوست و قراردادی چهارساله امضا کرد. پس از آنکه او در فصل اول حضور در این باشگاه درخشید، آژانس اشپیلرات که مدتی بود با فابیانسکی کار میکرد، تصمیم گرفت از این اوضاع اســتفاده کند و پول به جیب بزند. فابیانســکی هفتهای 53هزار پوند دستمزد میگرفت اما اشپیلرات بهدنبال آن بود که دستمزد او به 50 هزار پوند در هفته افزایش پیدا کند. در این صــورت، این آژانس در چهار فصل، ‪2 .2‬ میلیون پوند درآمد کسب میکرد.

اشپیلرات تصمیم گرفت فشار را بر سوانزی بیشتر کند. آنها یک ایمیل از سوی یوناس بولت، مدیر ورزشی بایر لورکوزن برای سوانزی ارسال کردند که در آن نوشــته شــده بود اگر برند لنو برود، آنها فابیانسکی را میخواهند. سوانزی هم تحت این فشــار قرارداد جدیدی با فابیانســکی امضا کرد. اخیرا اعالم شده بولت هم در تابستان پیش رو از لورکوزن خواهد رفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.