تـاسف و تـاثر

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ - سید علی بلندنظر ‪Ali Boland nazar‬

10 هزار کیلومتر دورتر و با 15 روز تاخیر قرار است تکلیف قهرمان جام لیبرتادورس بین بوکاجونیورز و ریورپالته روشــن شود. خیلیها ابراز ناراحتــی کردند، خیلیهــا گفتند بازی نمیکنیم و خیلیها تهدیــد کردند به مراجع قانونی شــکایت میکنند امــا بازیکنان بوکا و ریور، بزرگترین رقبــای فوتبالی آرژانتین وارد مادرید شــدند و همــه تمهیــدات الزم برای برگزاری بازی برگشــت دو تیم اندیشیده شده است. هردو تیم پنجشنبه تمرین کردند؛ بوکا در زمین تیم ملی اسپانیا، الس روساس و ریور در زمین والده بباس رئال مادرید؛ بازیکنان روحیه خوبی داشتند، میخندیدند و شوخی میکردند و گاهی روی ســر و کــول یکدیگر میپریدند. حتی عدهای هوادار هم بیرون منتظر بودند که بعضیهایشــان پرچم یا دفترچهای برای امضا گرفتن در دســت داشتند هرچند یک دنیا آن طرفتر در بومبونرا برای بازی رفت دو تیم در یک جلسه تمرین عمومی ورزشگاه پر شده بود.

بازی برگشت به تعویق افتاد، دو بار، چون هــواداران ریور در حمله بــه اتوبوس بازیکنان بوکا برخی را مصدوم کردند. میتوانســت بازی لغو یا به نفع بوکا اعالم شــود اما نهاد حاکم بر فوتبال آمریــکای )CONMEBOL(یبونج تصمیم گرفت آن را به اسپانیا منتقل کند.

هر فینالی در ســانتیاگوبرنابئو فوقالعاده اســت بخصوص اگر پای کوپــا لیبرتادورس، باارزشترین جام در فوتبال باشگاهی آمریکای جنوبی در میان باشــد. امــا وقتی بازیکنان دو تیم بعد از تمرین با خبرنگارها صحبت کردند، حســی از تاســف آشــکار بود. کارلوس توس مهاجم سابق منچستریونایتد و منچسترسیتی که حاال به کشــورش بازگشته و در بوکا بازی میکنــد، گفت: «فینال عجیبی اســت. اینکه بازی بوکا و ریور در مادرید برگزار شود، غریب است.»

فرانکو آرمانی دروازهبــان ریور هم گفت: «خیلی دوست داشــتیم بازی در خانهمان، در زمین خودمان و مقابــل هواداران خودمان که لیاقتش را داشتند، برگزار شود اما این تصمیم گرفته شده و باید در بازی نتیجه بگیریم.»

کنفدراســیون فوتبال آمریــکای جنوبی، مادریــد را بهعنوان میزبــان بیطرف انتخاب کرد که بیشــترین جمعیت آرژانتینی خارج از این کشــور را در خود جــا داده و البته یکی از قطبهای فوتبال به شــمار میرود. این شــهر در خــرداد ماه میزبان فینال لیگ قهرمانان نیز خواهد بود.

در عین حــال برای خیلیهــا این بازی مهمترین مســابقه تاریخ آرژانتین محســوب میشــد و از دســت دادنش مایه شرمســاری ملی. اصال نامگذاری جام لیبرتادورس به خاطر کســانی اســت که با تالش و از خودگذشتگی توانستند استقالل از کشــورهایی مثل اسپانیا در اوایل قرن نوزدهم را به دست آورند.

سانتیاگو ســوالری مربی آرژانتینی رئال مادرید چهارشــنبه گفت: «متاسفانه این بازی اهمیتش را در قلب من از دست داده.»

بــوکا و ریور ابتــدا قبول نکردنــد. بوکا میگفت ریــور باید از خیر جــام بگذرد و آن را تقدیم کند، آنها میخواســتند پرونده را به دادگاه عالــی ورزش(SAC) ببرنــد و اگر در بازی امشــب نتیجه نگیرند، چه بسا این کار را انجام دهند.

ریور هم امتیــاز میزبانی که بوکا در بازی رفت از آن بهره برد را از دست داده و همچنین ســودهای مالی اگرچــه CONMEBOL گفتــه خســارات را جبران میکنــد. رودولفو دی اونفوریو رییس ریور بــه ال پاییس گفت: «سیستم امنیتی به طور کامل و جامع شکست خورد و ریور قربانی آن شد.»

اما شــاید ســرخوردهترین افراد، هزاران هواداری هســتند که مجبور شــدند در خانه بماننــد هرچنــد تعــداد اندکــی توانســتند هزینههای این ســفر گران را بپردازند. گیرمو باروس اسکلوتو مربی بوکا باور دارد جبران این خســارت زمان میبرد: «به زمان نیاز داریم. ما باید مسابقاتی در این سطح از کیفیت و هیجان را در آرژانتین برگزار کنیم تا نشان دهیم بزرگ شدهایم.»

20 هــزار بلیتی که به هواداران حاضر در اســپانیا و جاهای دیگر برای هر یک از دو تیم اختصاص داده شــده بود، طی چند ساعت به فروش رسید اما بخشی از پنج هزار بلیت برای ســاکنان آرژانتین همچنان در دسترس است؛ هزینهها و شاید انگیزهها آنان را متوقف کرده.

درون استادیوم، یک ردیف صندلی خالی بهعنوان حائــل میان هــواداران دو تیم عمل میکند. بیرون، مسیر پاســئو دال کاستیانا که مرکز شــهر را به اســتادیوم متصل میکند، 9 صبح بســته میشود در حالی که بازی به وقت محلی هشت و نیم شب برگزار میشود. حدود 2500 پلیــس وظیفــه برقــراری امنیت را به عهده دارند. اگر بازی با آرامش به پایان برسد، CONMEBOL ادعــای موفقیــت میکند حداقــل به این خاطر کــه کمپانیهای پخش تلویزیونــی توانســتهاند بازی بزرگــی را برای مشترکان خود به نمایش بگذارند.

شــانس اســپانیا هم بــرای میزبانی جام جهانــی 2030 تقویت میشــود چون رقیبان جدیاش برای میزبانی این مســابقات اروگوئه، آرژانتین و پاراگوئه است. برای عالقه اللیگا به برگزاری مســابقه در آمریکا هم ســابقه ذهنی ایجاد میشود.

ریــور و بوکا هــر یک برنده شــوند جام قهرمانــی را میگیرند و همراه بــا میزبان این مسابقه، رئال مادرید در جام باشگاههای جهان در امارات عربی متحده شــرکت میکنند. ریور همچنین در فصل بعد کوپــا لیبرتادورس هم شرکت میکند.

اما هر نوع شــادی با تاســف و تاثر همراه خواهد بود بــه خاطر فینالی که میتوانســت متفاوت باشــد. اسکلوتو گفت: «ما باید امروز از این صحبت میکردیم کــه ریور و بوکا چطور آرژانتین را سرافراز کردند اما باز هم به خشونت باختیم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.