بوکا به CAS شکایت میکند

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

باشگاه بوکاجونیورز با تنظیم دادخواستی و ارائه آن به دادگاه عالی ورزش(SAC) خواســتار دریافت جام قهرمانی کوپا لیبرتادورس شــده بعد از آنکه خشــونت هواداران ریورپالته باعث به تعویق افتادن بازی برگشــت دو تیم شده است. بازی رفت دو تیم 20 آبان در زمین بوکا برگزار شــد که به تســاوی 2 بر 2 انجامید اما با حمله هــواداران ریور به اتوبــوس بازیکنان بوکا بازی دو بار بــه تعویق افتاد. یک روز بعد از آنکه کنفدراســیون فوتبال آمریــکای )CONMEBOL(یبونج از اعطای جــام قهرمانی به بوکا خــودداری کرد، این باشــگاه تصمیم گرفت به

CAS شــکایت کند با آنکه 10 روز وقت داشــت. ادعای بوکا مستند به وضعیت مشابه 3 ســال قبل اســت که این تیم از جام لیبرتادورس بیرون انداخته شد به دلیــل آنکه هواداران این تیم بیــن دو نیمه بازی رفت مرحلــه یکچهارمنهایی با اســپری فلفل به بازیکنان ریــور حمله کردند. از دیــدگاه CONMEBOL تغییر اســتادیوم و گرفتن امتیاز میزبانی مجازات متناسبی برای ریورپالته است. یک مقام باشــگاه بوکا که نخواسته نامش فاش شود، به رویترز گفت قهرمان شش دوره جام لیبرتادورس هر اتفاقی که در بازی امشب رخ دهد، این پرونده را پیگیری میکند و زمان الزم برای رسیدگی به آن را نیز دارد. البته روزنامه اوله آرژانتین نوشته اگر بوکا در بازی امشــب نتیجه الزم را بگیرد از پیگیری پرونده صرفنظر میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.