اینتر نشان داد از یوونتوس چیزی کم ندارد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

ژوائو میراندا، مدافع برزیلی اینتر میگوید که تیمش در دربی ایتالیا نشــان داده که از نظر قدرت فاصلــه زیادی با یوونتوس نــدارد و اگر قدر موقعیتهایش را میدانســت میتوانســت نتیجهای بهتر بگیرد.

او پس از باخت یک بر صفر اینتر به شبکه تلویزیونــی این باشــگاه گفت: «این شکســت ســختی اســت چون ما در نیمه اول عملکردی بســیار قوی داشــتیم و چند موقعیت خوب را هم از دســت دادیم. یوونتوس تیم بزرگی است و از موقعیتی که به دســت آورد نهایت استفاده را برد تــا گل بزند. تفاوت میان ما و آنها هم در همین بود که آنها از موقعیتهایشــان استفاده کردند و ما با وجود داشــتن موقعیتهای بیشتر به گل نرســیدیم.» میراندا ادامــه داد: «با این حال مــا در این بازی نشــان دادیــم که اینتر همســطح یوونتوس اســت و فقط کافی بود که قدر موقعیتهایش را بهتر میدانست.»

لئوناردو بونوچی:

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.