آلگری: اینتر یک نیمه برای ما مشکلساز شد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ - گابی‌مک‌کی ‪Gabi McKay‬

ماسیمیلیانو آلگری، مربی یوونتوس بعد از پیروزی یک بر صفر خانگی تیمش مقابل اینتــر در دربی ایتالیا، اعتراف کرد که مردان او در نیمه اول بازی از ســوی حریف تحت فشار قرار گرفته بودند.

آلگری در پایان بازی به شبکه اسکای اســپورت ایتالیا گفت: «اینتر برای ما در نیمه نخست مشــکاتی را به وجود آورد وقتی که با ژوائو ماریو و روبرتو گالیاردینی دســت به حمله میزد. به همین دلیل ما برای بســتن فضای حرکت آنها مشکاتی داشتیم. البته موقعیتهای خطرناک اینتر در نیمه نخست نتیجه اشتباهات بازیکنان خودمــان و لو دادن توپ بــود. من ماریو مانجوکیچ را به ســمت چپ بردم و پس از آن پائولــو دیباال بــه مراتب بهتر بازی کرد. ما هم از نظر کیفی و فشــار آوردن به حریــف وضعیت بهتری داشــتیم. در نیمه دوم ما عما بــه اینتر فرصت انجام هیچ کاری را ندادیم و چند موقعیت دیگر داشتیم.»

آلگری ادامــه داد: «متئــو پولیتانو داشــت به ما فشــار میآورد و به همین دلیل مــن جای دو مدافع کناریمان را با هم عوض کردم تا حداکثر اســتفاده را از

بــا آن کــه مائــورو ایــکاردی و کریســتیانو رونالدو در میدان بودند اما میدانستید که ماجرا به او ختم میشود. ماریو مانجوکیچ شاید بازیکنی تماشایی یا ســرگرمکننده نباشــد اما همیشه در بازیهای بزرگ، عملکــردی فوقالعاده دارد.

یوونتــوس در نیمه اول دربی ایتالیا دچار مشــکل بود و اینتــر چند فرصت خوب به دســت آورد امــا به دلیل بازی درخشــان جورجو کیهلینی، هیچکدام از آنهــا نصیــب مائورو ایکاردی نشــد. کیهلینی هرگز نگذاشــت که ایکاردی از زیر نظرش خارج شود. این مدافع میانی را هرگز بــه اندازه فرانکو بــارزی، فابیو کاناوارو یا الساندرو نستا نستودهاند اما او در میان بزرگترین مدافعان تاریخ ایتالیا جای دارد.

کیهلینی حتی میتوانست ادعا کند که بهترین بازیکن میدان است، البته اگر مارسلو بروزوویچ در خط میانی نراتزوری توانایی آنها ببریم و پوشــش مورد نیاز را داشته باشــیم. ژوائو کانسلو در نیمه اول مقابل پولیتانو کمی مشــکل داشــت. ما داریم روی ارتقای ســطح عملکرد دفاعی بازی او کار میکنیم امــا باید قبول کرد که او از این نظر هم خیلی پیشرفت کرده اســت. من امروز از بازیکنانم خواستم که کارآمد و تأثیرگــذار بازی کنند. در نیمه اول مــا با نیمــی از تواناییهایمان بازی نبود. این بازیکن 62ســاله در نیمه اول ســلطه کاملی بر خط میانی داشــت. او در چالــش با بازیکنان حریف شــرکت و حمــات را آغاز میکــرد، و بدنش را مقابل شــوتهای بازیکنــان یوونتوس میگذاشت.

ضربــه رودریگو بنتانکــور به کرنر رفــت، در حالی که ســمیر هاندانوویچ هم مغلوب شــده بود اما بروزوویچ آنجا حاضر بود. ژوائو کانسلو یک پاس عالی به رونالدو داد. بروزوویچ باز هم حاضر بود. حتی میشــد انتظار داشت که بین دو نیمه به استودیو برود و عملکرد خودش در نیمــه اول را تحلیل کند، از بس که همهجا حضور داشت.

اما یوونتوس پــس از آن که توفان اینتر را مهار کرد، توانست بر بازی مسلط شود، که البته این تا حدی به دلیل یک اشتباه لوچیانو اسپالتی، مربی نراتزوری بود.

این مربی اهــل توســکانی، ماتئو پولیتانــو را در حوالی دقیقه 60 تعویض کرد و جای او را به بورخا والرو داد. شاید هدف او این بود که کنترل بیشــتری بر کردیم اما در نیمه دوم با صبر و حوصله و نظم بیشتر وضعیتمان بهتر شد. کانسلو بسیار خوب بازی کرد اما پائولو دیباال عالی بود. با این حال من باید داگاس کاستا را وارد زمین میکردم چون به سرعت او در کنار زمین نیاز داشتیم. ما میدانستیم که سرنوشــت لیگ امروز مشخص نمیشود اما با این حال نمیتوانســتیم این بازی را ببازیم.» خط میانی داشــته باشد اما این دیداری نبــود که این بازیکن اســپانیایی در آن حضور داشته باشد.

بازی با ســرعت صــد کیلومتر در ســاعت دنبال میشــد و والرو به هیچ وجــه آمادگی حضور در آن را نداشــت. از ســوی دیگر، با برطرف شــدن خطر پولیتانو در سمت راســت، ژوائو کانسلو آزادی عمل بیشــتری برای حمله پیدا کرد. این بازیکن پرتغالی در آن ســوی میــدان حضور یافته بود و البته بازیکنی است که فقط به یک پایش متکی است اما تنها هشت دقیقه پس از آن تعویض سرنوشتســاز بود که او توانست توپ را به روی پای راستش بیاورد.

کانســلو توپی خطرنــاک را به تیر دورتر فرســتاد، جایی که کوادو آساموا نتوانسته بود مانجوکیچ را مهار کند.

گفته میشود که مهاجمان اغلب در تیر دورتــر کمین کردهاند اما درباره این بازیکن یوونتوس نمیتوان از اصطاحاتی مانند کمین اســتفاده کــرد. او در تیر دورتر شبیه آتشفشانی خاموش بود که هر لحظه ممکن است فعال شود و فوران کند و هر چیزی که در کنارش قرار دارد را نابــود کند. او همبازی ســابقش را با قدرت بدنی کنار زد و با ضربه ســر، گل پیروزی را به ثمر رساند.

ایــن بازیکن 23ســاله گلزنترین مهاجــم روی زمیــن نیســت امــا سرنوشتســازترین مهاجم است. او در همین تابســتان در نیمهنهایی و فینال جام جهانی گل زد، و در دو فینال لیگ قهرمانانی که حضور داشته هم گل زده اســت. مانجوکیچ فصل پیــش در خانه رئــال مادریــد دو گل زد و گل پیروزی برابر والنســیا در دو هفته پیش را هم او به ثمر رســاند. اگر بازی بزرگی در پیش باشد، ماریو خود را نشان میدهد.

در هنگامــی که ســوت پایان زده شــد، بــازی را میشــد در عملکرد دو کــروات خاصه کــرد. بروزوویچ و اینتر شــجاعانه بازی کردند و میتوانند نکات مثبت بســیاری از این بازی برای آینده برداشت کنند. مانجوکیچ و یوونتوس هم از فرصت استفاده کردند و بیش از پیش اسکودتو را تحت محاصره خود درآوردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.