یاری: هنوز شانس قهرمانی داریم

شرایط فراهم شود پلیآف بازیکن میگیریم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

شــهناز یاری ســرمربی تیم فوتسال بانــوان نامی نو اصفهان ظاهرا از تســاوی مقابل تیم صدرنشــین حفاری اهواز راضی نیســت. یاری درباره تساوی 2 بر 2 مقابل حفاری در هفتــه هفدهم میگوید: «ما در حالی مقابل حفــاری قرار گرفتیم که چند مصدوم داشتیم. سارا شــیربیگی به دلیل مصدومیت دقایق کمی برای ما بازی کرد. در حالی که او باید اســتراحت میکرد به دلیــل کمبــود بازیکن مجبور شــدیم از شیربیگی دقایقی را اســتفاده کنیم. نیمه اول داوران به نســترن مقیمــی دو کارت دادند. وقتی فیلم بازی را نگاه کردم متوجه شدم این کارت الزم نبود. ما حتما این فیلم را به کمیته داوران هم ارسال میکنیم. ما در 5 دقیقــه پایانی بــازی پاورپلی کردیم امــا یا توپهــا بیرون رفت یــا دروازهبان مهار کرد. به همین دلیل امتیازها تقســیم شــد.» یاری که شــانس قهرمانی تیمش را بــاال میداند، ادامه میدهــد: «با وجود کاســتیهایی که ما از نظر بازیکن داشتیم اما بازی خوبی را شاهد بودیم. حفاری هم تیم خوبی است و بازیکنان ملیپوش زیادی دارد. البتــه لیگ با هــر نتیجهای به پایان برســد 4 تیم برتر راهی پلیآف میشــوند به همین دلیل ما این شــانس را داریم که جــام قهرمانی را بگیریم. مــا در نیم فصل دوم نتوانستیم بازیکنی جذب کنیم اما در مرحله پلیآف باید ببینیم برنامه فدراسیون چیست.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.