آشوری: کاری به سرنوشت جاللی ندارم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

سجاد آشوری دو فصل پیش در پیکان شــاگرد مجید جاللی بــود و هفته چهارم از این تیم کنار گذاشــته شــد تــا با عقد قراردادی راهی خونهبهخونه بابل شــود. در بازی هفته پایانی نیمفصل اول، این بازیکن با تیم سابقش روبهرو شــد و با گل دقیقه 87 سه امتیاز ارزشمند برای شاگردان جواد نکونام به ارمغان آورد. آشوری در مورد این گل میگویــد: «قطعا خیلی شــیرین بود چون تیم ما نیاز مبرمی به ســه امتیاز این بازی داشــت. این دومین گلم بود که اولی را مقابل ســپاهان زدم ولی داور آن پنالتی عجیب را گرفت تا بــازی را ببازیم اما خدا را شــکر این بازی داوری مشــکل خاصی نداشت تا از این بابت ضرر نکنیم.» مهاجم نســاجی درباره رویارویی بــا مجید جاللی هم توضیــح میدهد: «من یک فصل کامل در پیکان بــازی کردم و فصل دوم تا هفته چهارم بازیکن پیکان بودم اما سرمربی تیم نخواست در پیکان بمانم و االن هم دوست نــدارم در مورد گذشــته صحبت کنم. من برای موفقیت تیم خودم تالش کردم و خدا را شــکر گل سه امتیازی را به ثمر رساندم. االن هم کاری به سرنوشت سرمربی حریف ندارم و نمیدانم چه اتفاقی قرار اســت در پیکان رخ دهد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.