نریمانجهان: نمیخواهیم جاللی زیر انتقاد باشد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ســامان نریمانجهان، هافبــک پیکان امیدوار است بعد از تعطیالت نیمفصل تیمش به روزهای خوب برگردد. نریمانجهان که در بازی با نســاجی تالش زیادی برای گل زدن میکــرد اما موفق نبــود، میگوید: «نمیدانم چرا بدشانسی دست از سر ما برنمیدارد. گل دقیقه 87 حریف تنها موقعیت خطرناکشان بود که غافلگیر شــدیم و گل خوردیم. فقط از این ناراحتم که در یک صحنه موقعیت خیلی خوبی را از دســت دادم و اگر آن را گل کرده بودم، شاید بازی را میبردیم. اشتباهات فردی و بدشانســیها به اضافه استرس رفتهرفته در تیم ما اثرگذار شد و متاســفانه نتوانستیم به نتایج خوبی دســت پیدا کنیــم. کادر فنی و بازیکنان ما خیلی خوب کار کردهاند اما نتایج خیلی در شــأن ما نبوده.» هافبک پیکان در رابطه با جریمه اعضای تیم از سوی مدیرعامل پس از شکست مقابل نساجی توضیح میدهد: «این تصمیم به مدیریت مربوط است و ایشان باید تصمیم بگیرند. ما بازیکن هســتیم، وقتی در خوشی به همراه تیم هستیم در روزهای بد هم باید اســتوار باشیم. اگر عصبانی هم نبوده باشند این حق را دارند که بخواهند جریمه در نظر بگیرند. البته این را بگویم که در این نتایج همه مقصر هستند و خوب نیست فقط یک نفر را سیبل کنیم.» نریمانجهان درباره انتقاداتی که از مجید جاللی میشود، میگوید: «اگر ما یک بازیکن هســتیم، یک سهم از شکست بر گردن ماست اما ســرمربی که مسوولیت 30 بازیکن را برعهده گرفته فشار خیلی بیشتری را تحمل میکنند. ما هم این را میدانیم و به هیچ وجه نمیخواهیم ایشان مورد انتقاد قرار بگیرند. با اینکه تیم ما خیلی خوب بازی کرد و با پاسهای موفق موقعیتسازی میکردیم به نتیجه نرسیدیم و امیدواریم در نیم فصل دوم پیکان جدیدی را ببینید.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.