آلکثیر: تصمیم قطعی گرفتهام که از پیکان جدا شوم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

عیســی آلکثیر مهاجم پیکان با اینکه گلهای خوبی بــرای این تیم تا اینجای کار زده اما به خاطر نیمکتنشینیهایش ناراحت اســت و میخواهد از تیم جاللی جدا شود: «مــن پیش از آنکه به پیــکان بیایم، هفت، هشت پیشنهاد داشتم که حتی برخی از آنها از نظر مالی دو برابــر پیکان بود اما با وجود این تصمیم گرفتم به این تیم بیایم و کمک کنــم. با اینکه گل میزنم اما از ابتدای فصل فقط چهار بازی در ترکیب ثابت تیم بودم و در اکثر بازیها نیمکتنشــین بودم. همیشه به تصمیم ســرمربی تیم احترام گذاشــته و حتی وقتی هم بــرای دقایقی کوتاه به بازی میرفتم همه تالشم را میکردم تا گل بزنم. شرایط فعلی که در تیم دارم و نیمکتنشینی در روحیه من تاثیر بدی گذاشــته و تصمیم قطعی گرفتهام تا از پیکان جدا شــده و برای نیم فصل دوم به تیمی بروم که بازی کنم.»

آلکثیــر درباره اینکه پیشــنهاد دارد یا نه، میگوید: «در حال حاضر ســه، چهار باشــگاه خواهان من هســتند و با توجه به اینکــه با پیکان قــرارداد دارم به زودی تیم جدیدم را به مسووالن باشگاه معرفی میکنم چون همانطور که گفتم با شــرایط فعلی در نیــم فصل دوم نمیتوانم بــه همکاری خود ادامه دهم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.